DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kvinnors rättigheter

FNs kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor - CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women har till uppgift att granska uppföljningen av de principer, som finns fastlagda i Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor - Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Dokumentet är juridiskt bindande för de stater, som ratificerat konventionen, och de ska rapportera till granskningskommittén vart fjärde år om anpassningen till konventionen. Kommittén rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen och lämnar en redogörelse till kvinnokommissionen.

Kommissionen för kvinnors ställning

Commission on the Status of Women (CSW) (Kommissionen för kvinnors ställning) är en särskild kommission inom det Ekonomiska och sociala rådet, som förbereder rekommendationer om kvinnors rättigheter. Kvinnokommissionen har kartlagt inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns och utarbetat internationella normer för att stoppa den. Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att de här rekommendationerna genomförs dels i FN-systemet och dels i medlemsländerna. Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnans ställning utarbetats av kvinnokommissionen.

FNs kvinnokonferenser

Kommissionen har även haft ansvaret för förberedelserna och genomförandet av FNs kvinnokonferenser:

  • Mexico City (1975)
  • Köpenhamn (1980)
  • Nairobi (1985)
  • Peking (1995)

Efter kvinnokonferensen i Peking har kommissionens mandat utökats till att omfatta uppföljning av implementeringen av dess handlingsplan, United Nations Beijing Declaration and Platform for Action.

En särskild rapportör av våld mot kvinnor

1994, resolution E/CN.4/RES/1994/45, tillsattes en särskild rapportör med uppgift att granska våld mot kvinnor, med uppgift att samla information och rapportera till Kommissionen för mänskliga rättigheter. 2006 togs denna mekanism över av FNs människorättsråd.

FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter - OHCHR - arbetar på bred front med att främja kvinnors rättigheter och understryker att kvinnors och flickors rättigheter är universella och ska integreras i alla MR-frågor.

UN Women

UN Women är det FN-organ som arbetar för att kvinnofrågan ska ha en stark position inom FN-systemet och en tydligare röst i globala sammanhang.

Övriga organ, program och fonder inom FN-organisationen som arbetar med kvinnors rättigheter

FN-organ

Svensk benämning

Information i DagDok

FAO

FNs livsmedels och jordbruksorganisation

FAO

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FNs utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur

UNESCO

UNFPA

FNs befolkningsfond

UNFPA

UNHCR

FNs flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FNs barnfond

UNICEF

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

World Bank Group

Världsbanksgruppen

World Bank Group

Mer om FN och kvinnors rättigheter

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, varav flera av kvinnokommissionen:

Dokument från FNs konferenser om kvinnors rättigheter

  1. World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City). Rapport från konferensen: E/CONF.66/34.
  2. World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) Rapport från konferensen: A/CONF.94/35. and Corrigendum.
  3. World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) and the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Rapport från konferensen: A/CONF.116/28/Rev.1.
  4. United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Developmnt and Peace (1995 : Beijing). Rapport från konferensen: A/CONF.177/20/Rev.1.

För att följa upp och utvärdera resultaten av FNs fjärde kvinnokonferens anordnade FNs generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Litteratur

  • The United Nations and the Advancement of Women, 1945-1996 är en sammanställning av FNs aktiviteter som rör kvinnans ställning under organisationens första 50 år.
  • Utrikesdepartementet (UD) har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress