DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kvinnofrågor

Redan i inledningen till FN-stadgan markeras att jämställdhet mellan kvinnor och män är något organisationen ska verka för.

FNs kvinnokommission (CSW)

FNs kvinnokommission - Commission on the Status of Women (CSW) inrättades av ECOSOC 1946. Kvinnokommissionen har det övergripande ansvaret inom FN för arbetet med att förbättra kvinnors ställning.

Kvinnokommissionen arbetar aktivt med att

 • kartlägga inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns
 • utarbeta internationella normer för att stoppa diskriminering.

Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att rekommendationerna genomförs

 1. i FN-systemet
 2. i medlemsländerna.

Kommissionen består av 45 medlemsländer som väljs på fyra år enligt en geografisk fördelning. Kommissionen håller ett cirka två veckor långt möte varje år.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

För konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women finns en granskningskommitté: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). Granskningskommittén har som uppgift att granska uppföljningen av konventionens principer av de länder som ratificerat den.

Kommittén rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen, samt lämnar en redogörelse till kvinnokommissionen.

Rapportör om våld mot kvinnor

Vid FNs människorättsråd finns en särskild rapportör om våld mot kvinnor som arbetar med att:

 • samla uppgifter i ämnet
 • rapportera till människorättssrådet.

UN Women

UN Women (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) kom till genom generalförsamlingens resolution (A/RES/64/289) 2010. Det är är FNs organ som arbetar för att stärka kvinnors ställning.

UN Women är en konsolidering av tidigare FN-enheter som arbetade med kvinnofrågor.

Tidigare FN-enheter med ansvar för kvinnofrågor

Kvinnofrågan har funnits med i FNs arbete sedan 1946. Under många år fanns Division for the Advancement of Women (DAW) som enhet inom sekretariatet med uppgift att administrera kvinnokommissionens arbete.

FNs utvecklingsfond för kvinnor - UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) bildades i början på FNs kvinnoårtionde 1975-1985. Syftet var att stödja initiativ som tas av kvinnogrupper i utvecklingsländer.

INSTRAW - the United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women var ett internationellt institut för forskning och utbildning i kvinnofrågor. INSTRAW upprättades av FN 1976.

Mer om FN och kvinnors rättigheter

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, varav flera av kvinnokommissionen:

Dokument från FNs konferenser om kvinnors rättigheter

 1. World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City). Rapport från konferensen: E/CONF.66/34.
 2. World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) Rapport från konferensen: A/CONF.94/35. and Corrigendum.
 3. World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) and the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Rapport från konferensen: A/CONF.116/28/Rev.1.
 4. United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Developmnt and Peace (1995 : Beijing). Rapport från konferensen: A/CONF.177/20/Rev.1.

För att följa upp och utvärdera resultaten av FNs fjärde kvinnokonferens anordnade FNs generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Litteratur

 • The United Nations and the Advancement of Women, 1945-1996 är en sammanställning av FNs aktiviteter som rör kvinnans ställning under organisationens första 50 år.
 • Utrikesdepartementet (UD) har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress