DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UN Women

FNs enhet för jämställdhet och kvinnors makt - UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - inrättades av generalförsamlingen genom en resolution den 2 juli 2010 (A/RES/64/289). Det innebar en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter med fokus på kvinnofrågor.

UN Women inledde sitt arbete den 1 januari 2011. UN Women har sitt huvudkontor i New York.

UN Womens arbete

UN Women samarbetar med regionala, nationella och lokala aktörer över hela världen. UN Women Sverige är en nationell kommitté som stödjer UN Women.

UN Women arbetar såväl normativt som operativt och verksamheten har koncentrerats till sju tematiska områden:

 1. Stoppa våld mot kvinnor
 2. Fred och säkerhet
 3. Kvinnors ledarskap och politiska delaktighet
 4. Ekonomiska möjligheter
 5. Nationell planering
 6. De globala målen 2030 (SDG)
 7. HIV och AIDS

UN Women - fokus på kvinnofrågor

UN Women inrättades genom att sammanföra:

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women.
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women.
 3. OSAGI - The Office for the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women.
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women.

Genom denna sammanslagning samlades FNs resurser och mandat på ett ställe inom FNs organisation. Kvinnofrågan fick en starkare position. Omorganisationen syftade även till att ge ett större genomslag för FNs arbete för kvinnors och flickors rättigheter både på global, regional och lokal nivå.

UNIFEM

FNs utvecklingsfond för kvinnor - United Nations Development Fund for Women, uppgick 2011 i FNs enhet för kvinnofrågor, UN Women.

UNIFEM bildades 1976, under FN:s kvinnoårtionde 1975-1985, för att stödja initiativ som togs av kvinnogrupper i utvecklingsländer. Inom FN-organisationen verkade UNIFEM tillsammans med UNDP för att jämställdhetsfrågan skulle beaktas på alla plan och genomsyra alla frågor. UNIFEMs mandat omfattade stöd till initiativ som stärkte kvinnors ställning både nationellt och regionalt. Samtidigt skulle UNIFEM fungera som en katalysator för att kvinnor skulle vara en del av utvecklingsprocessen och verka för en förnyelse inom FN-systemet, i synnerhet för utvecklings- och biståndsfrågorna.

UNIFEM tog upp frågan om kvinnors situation i väpnade konflikter och betydelse för fredsprocessen och spelade en aktiv roll i processen att få till stånd en resolution om detta i säkerhetsrådet: Säkerhetsrådets resolution 1325 (2000). Resolutionen inkluderar genusperspektivet i väpnade konflikter och fredsbevarande operationer.

UNIFEM initierade även en expertutredning: Women, War and Peace: The Independent Experts? Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building.

INSTRAW

FNs internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling - United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW - var en självständig enhet inom FN-systemet. Enheten grundades 1976, efter Världskonferensen i Mexico ett år tidigare. I januari 2011 blev INSTRAW en del av UN Women. INSTRAW hade som uppgift att stärka kvinnors roll i utvecklingsprocessen. Detta gjordes genom

 • forskning
 • utbildning
 • informationsverksamhet.

INSTRAW hade ett nära samarbete med olika regionala och lokala organisationer med målet att kvinnor skulle få tillgång till information och inflytande i samhället.

Mer om UN Women

 • Information om UN Women, om organisation och verksamhet, nyheter, rapporter och dokument i fulltext finns på organisationens webbplats.
 • Guiding Documents : UN Women. Styrdokument för UN Women består av flera olika internationella överenskommelser:
  • UN Women Strategic Plan
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
  • Beijing Declaration and Platform for Action (PFA)
  • UN Security Council resolution 1325 on women, peace and security (2000)
  • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Via det digitala biblioteket på webbplatsen är det möjligt att söka efter publikationer.
 • Progress of the World's Women utkommer vartannat år och är en översikt över de framsteg som görs för kvinnor i världen i relation till de globala målen för hållbar utveckling.

Ämnesrelaterade webbplatser

Mer om FN och kvinnors rättigheter

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, varav flera av kvinnokommissionen:

Dokument från FNs konferenser om kvinnors rättigheter

 1. World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City). Rapport från konferensen: E/CONF.66/34.
 2. World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) Rapport från konferensen: A/CONF.94/35. and Corrigendum.
 3. World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) and the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Rapport från konferensen: A/CONF.116/28/Rev.1.
 4. United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Developmnt and Peace (1995 : Beijing). Rapport från konferensen: A/CONF.177/20/Rev.1.

För att följa upp och utvärdera resultaten av FNs fjärde kvinnokonferens anordnade FNs generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Litteratur

 • The United Nations and the Advancement of Women, 1945-1996 är en sammanställning av FNs aktiviteter som rör kvinnans ställning under organisationens första 50 år.
 • Utrikesdepartementet (UD) har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress