DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande för Förenta Nationerna. FN-stadgan, som antogs 1945, hänvisas flera gånger till de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. De mänskliga rättigheterna ska vara universella, de ska komma alla tillgodo utan avseende på ras, kön språk eller religion.

Frågor om mänskliga rättigheter

FNs människorättråd arbetar med ett brett spektrum av frågor om mänskliga rättigheter.

Rätten till medborgerligt utrymme och demokrati

Rätten till utveckling och värdiga livsförhållanden

Rätten till jämställdhet och ingen diskriminering

Rättvisa och rättssäkerhet

Fred och säkerhet

FNs arbete med mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter ska genomsyra hela FN-organisationen och omfatta alla FN-organ. Som ett led i detta inkluderas MR-experter inom alla ämnesområden. Under senare år har begreppet mänskliga rättigheter fått en utvidgad betydelse och flera frågor som berör ekonomiska och sociala rättigheter har fått en starkare ställningen inom MR-bevakningen.

Som mänskliga rättigheter definieras exempelvis rätten till:

 • boende
 • demokrati
 • frihet från extrem fattigdom
 • hälsa
 • mat
 • ren miljö
 • utbildning
 • utveckling

Männiksorättsrådet granskar även frågor som berör:

 • bruket av legosoldater
 • domares och advokaters oberoende
 • godtyckliga frihetsberövanden
 • internflyktingars rättigheter
 • migranters mänskliga rättigheter
 • olaglig transport och dumpning av giftavfall
 • påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden
 • strukturanpassningsproblem.

FN och de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som en gemensam riktlinje för alla folk och nationer. Respekten för mänskliga rättigheter och människors värde är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, uttrycks det i förklaringen.

Arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar hela FN-organisationen och har förstärkts på senare år. FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan beskrev detta i sin rapport The Question of Intervention (1999): "Som generalsekreterare har jag prioriterat mänskliga rättigheter vid starten av varje nytt FN-program och vid alla uppdrag, som vi ger oss in i. Jag har gjort det, för att främjandet av och försvaret av mänskliga rättigheter är hjärtat av varje aspekt i vårt arbete och av varje artikel i stadgan".

Förutom de så kallade Human Rights Bodies, så finns det ett stort antal FN-organ som arbetar med mänskliga rättigheter. Information och material om mänskliga rättigheter kan därför sökas hos andra FN-organ beroende på vilken aspekt av frågan det gäller.

FNs struktur för mänskliga rättigheter

Förenta Nationerna har utvecklat ett system för att kontrollera att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls. Struktur för de mänskliga rättigheterna består av FNs människorättsråd, FNs Högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN-kommittéer som granskar efterlevnaden av kärnkonventionerna.

FNs människorättsråd

FNs människorättsråd - Human Rights Council - tillkom i juni 2006 genom ett beslut i FNs generalförsamling. MR-rådet ersatte då Kommissionen för mänskliga rättigheter. MR-kommissionen hade länge varit det viktigaste organet för den politiska övervakningen av människorättsläget i världen. Människorättsrådets uppgift är att övervaka och granska att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Det sker genom olika granskningsmekanismer. En av de här mekanismerna är de så kallade "special procedures" som består av:

Högkommissarien för mänskliga rättigheter

Högkommissarien för mänskliga rättigheter - The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har till uppgift att samordna MR-arbetet inom FNs organisation samt att föra en dialog med och stödja regeringar i arbetet med att främja respekten för mänskliga rättigheter. Det administrativa huvudkvarteret finns i Genève.

Granskningskommittéer

Det finns nio kärnkonventioner på människorättsområdet och det har inrättats särskilda granskningskommittéer, som sköter den juridiska kontrollen av efterlevnaden i de länder som anslutit sig till respektive konvention. Konventionerna är FNs främsta redskap för att skydda de mänskliga rättigheterna. Länder som har ratificerat en konvention har förbundit sig att agera i enlighet med dess innehåll.

Till granskningskommittéerna finns oftast en särskild rapportör - "special rapporteur" - knuten. Det är en oberoende expert som tillsatts av Människorättsrådet, med uppgift att undersöka och rapportera om läget i ett land eller om en specifik människorättsfråga. Rapportörerna är en del av Människorättsrådets så kallade "special procedures". Läs mer om de särskilda rapportörerna: Fact Sheet N° 27: Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations Special Rapporteurs.

Kärnkonvention

Datum

Granskningskommittée

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Antagen 1965,
i kraft 1969

CERD

International Covenant on Civil and Political Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CCPR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CESCR

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Antagen 1979,
i kraft 1981

CEDAW

Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Antagen 1984,
i kraft 1987

CAT

Convention on the Rights of the Child

Antagen 1989,
i kraft 1990

CRC

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Antagen 1990,
i kraft 2003

CMW

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Antagen 2006,
i kraft 2010

CED

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Antagen 2006,
i kraft 2008

CRPD

 

Mer om FN och mänskliga rättigheter

Dokumentsymboler

Dokumentsymboler för dokument från de huvudsakliga FN-organen för mänskliga rättigheter:

E/CN.4/

Commission on Human Rights (Upphörde 2006)

A/HRC/

Human Rights Council (Ersatte MR-kommissionen 2006)

E/CN.6/

Commission on the Status of Women

CCPR/

Human Rights Committee (granskningskommitté för ICCPR)

E/C.12/

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (granskningskommitté för International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

CERD/

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

CEDAW/

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

CAT/

Committee against Torture (granskningskommitté förConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

CAT/OP/

Subcommittee on Prevention of Torture (granskningskommitté för Optional Protocol to the Convention against Torture)

CRC/

Committee on the Rights of the Child (granskningskommitté för barnkonventionen)

CRPD/

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (granskningskommitté för Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol)

CMW/

Committee on Migrant Workers (granskningskommitté för International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)

CED/

Committee on Enforced Disappearances (granskningskommitté för International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)

Webbplatser och ämnesguider

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress