DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Terrorism och mänskliga rättigheter

Förenta Nationerna har arbetat med bekämpning av terrorism under lång tid. Arbetet har utgjorts av konventioner och resolutioner från olika FN-organ. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 intensifierades detta arbete. Grunden för arbetet skall utgöras av respekt för humanitär rätt och mänskliga rättigheter, och detta måste prägla allt agerande.

Aktioner i kampen mot terrorism

Säkerhetsrådet har vidtagit åtgärder i kampen mot terrorism genom en rad resolutioner och genom att inrätta underorgan. Resolution 1373, S/RES/1373(2001), från 28 september 2001 uppmanar till ökat internationellt samarbete för att förebygga och bekämpa terroristhandlingar. Genom denna resolution infördes en granskningskommitté - Counter Terrorism Committee, med uppgift att övervaka att FNs medlemsstater genomför det som ålagts dem i resolutionen.

FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har utarbetat riktlinjer för hur stater ska agera i kampen mot terrorism med hänsyn till mänskliga rättigheter, Digest of Jurisprudence of the UN and Regional Organizations on the Protection of Human Rights while Countering Terrorism.

2005 inrättades en specialrapportör - a Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism med uppgift att granska och lämna rekommendationer rörande mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism. Granskningsrapporter lämnas regelbundet till FNs människorättsråd och generalförsamlingen.

Generalförsamlingens sjätte kommitté och ad hoc kommittén mot terrorism - inrättad av generalförsamlingen enligt resolution 51/210, 17 december 1996 - har till uppgift att komplettera den internationella lagstiftningen i frågor som berör terroristbekämpning.

FN har antagit 19 konventioner i kampen mot terrorism. Varje konvention har behandlat en speciell form av aktiviteter.

2005 inrättade FNs generalsekreterare Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF). Den godkändes av generalförsamlingen genom att i september 2006 anta FNs globala strategi mot terrorism - United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, (A/RES/60/288). Samtliga FNs medlemsländer står bakom strategin, som lägger grunden för ett fördjupat globalt samarbete för att förhindra terrorism och föreslår en rad insatser för att förebygga och motverka terrorismens grundorsaker och spridning.

2017 inrättades FNs Office of Counter-Terrorism (UNOCT) enligt generalförsamlingens resolution 71/291 (A/RES/71/291). I enlighet med generalskereterarens rapport A/71/858 och för att möjliggöra genomförandet av terroristbekämpningen, flyttades UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact (former CTITF) och UN Counter-Terrorism Centre (UNCCT) från UN Department of Political and Peacebuilding Affairs till Office of Counter-Terrorism.

Mer om FN och terrorism

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress