DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

FNs allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter - Universal Declaration of Human Rights - antogs 1948. Den omfattar förutom medborgerliga och politiska rättigheter även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Detta är en viktig rekommendation från FNs generalförsamling, det vill säga en principdeklaration av samtliga medlemsstater, men den är ej juridiskt bindande.

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

För att få till stånd ett juridiskt bindande dokument med mer detaljerade riktlinjer utarbetades konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - som trädde i kraft 1966. I konventionen stadgas folkens rätt till:

 • självbestämmande
 • sina egna naturtillgångar
 • arbete
 • social trygghet
 • utbildning
 • hälsa
 • tillfredsställande levnadsstandard
 • deltagande i det kulturella livet

Granskningskommitté och tilläggsprotokoll

Till konventionen hör en kommitté - The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR - med uppgift att granska rapporter från de anslutna staterna om deras tillämpning av konventionens principer.

I maj 2013 trädde ett tilläggsprotokoll till konventionen i kraft - Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - som ger kommittén befogenhet att ta emot och pröva framställningar från enskilda personer som hävdar att deras rättigheter enligt konventionen har kränkts.

Specialrapportörer

Kommissionen för mänskliga rättigheter införde en granskningsmekanism genom specialrapportörer eller oberoende experter för ekonomiska och sociala rättigheter. De är en del av FNs människorättsråds särskilda granskningsförfarande som kallas Special Procedures of the Human Rights Council.

Mer om FN och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
på svenska - på engelska

Granskningskommitténs dokument har följande koder:

E/C.12/-

Economic and Social Council. Committe no 12 = Committe on Economic, Social and Cultural Rights

Ex. E/C.12/2002/11

Economic and Social Council. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. År 2002. Dokument no 11.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress