DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FNs underorgan

Allteftersom FNs ekonomiska och sociala verksamhet utökats har organisationen upprättat ett antal fonder, program samt enheter och organ för att ta hand om specifika frågor. Dessa underorgan ingår i själva FN-organisationen men arbetar självständigt med egna sekretariat. Verksamheten bekostas som regel inte genom den ordinarie budgeten utan via bidrag från medlemsländerna.

Möjligheten att skapa underorgan finns inskriven i FNs stadga.

Fonder och program

UNDP

United Nations Development Programme är FNs största program för bistånd och hållbar utveckling med ett samordnande ansvar inom Förenta Nationerna.

UNEP

United Nations Environment Programme är FNs miljöprogram som arbetar för att samordna och främja hållbar utveckling av den globala miljön.

UNFPA

United Nations Population Fund, FNs befolkningsfond är den största internationella bidragsgivaren till frågor som rör befolkning.

UN-Habitat

UN-Habitat, United Nations Human Settlements Programme, FNs centrum för boende och bebyggelsefrågor samordnar FNs aktiviteter kring frågor som rör bosättning och hållbar urbanisering.

UNICEF

United Nations Children's Fund, FNs barnfond är inriktat på grundläggande hjälp åt barn i utvecklingsländer genom långsiktigt arbete. Unicef är den organisation inom FN som försvarar, främjar och skyddar barnens rättigheter.

WFP

World Food Programme, FNs världslivsmedelsprogrammet har som mål att utrota hunger och undernäring genom olika projekt, samt delar ut mat vid katastrofer.

Andra enheter och organ

ITC

International Trade Centre ett internationellt organ för handelsfrämjande åtgärder för utvecklingsländer.

UNAIDS

UNAIDS är FNs samlade program mot hiv/aids, med uppgift att stärka och stödja det globala arbetet mot hiv och aids. UNAIDS arbete är en del av de globala målen för hållbar utveckling.

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development, FNs konferens för handel och utveckling arbetar med överläggningar och förhandlingar om internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i utvecklingsländer.

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees, FNs högkommissarie för flyktingar arbetar för att ge skydd och bistånd till världens flyktingar.

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime är det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet.

UNOPS

United Nations Office for Project Services, FNs kontor för projekttjänster arbetar bland annat med innovation och investeringar i infrastrukturella projekt som ska bidra till att länder uppnår de globala hållbarhetsmålen (SDGs).

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East är FNs hjälporganisation för palestinaflyktingar som förser palestinaflyktingar med grundläggande hjälp inom hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala områden.

UN Women

UN Women är FNs enhet som fokuserar uteslutande på jämställdhet och kvinnors makt.

Forskning och utbildning, FN-universitetet

Inom Förenta Nationerna finns ett antal forsknings- och utbildningsinstitut. Instituten är självständiga enheter som huvudsakligen finansieras genom frivilliga bidrag.

Institutens mål

Instituten strävar efter att öka FNs effektivitet i fråga om att

  • analysera prioriteringar och alternativ
  • bedöma problem
  • fokusera på särskilda frågor
  • igångsätta nya aktiviteter.

FNs forsknings- och utbildningnstitut

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress