DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådet - Security Council - är FNs mäktigaste organ. Rådets uppgift är att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Rådet kan också ge rekommendationer till generalförsamlingen angående valet av ny generalsekreterare samt upptagandet av nya medlemsstater till FN.

Säkerhetsrådets befogenheter

Rådets befogenheter, såsom de beskrivs i FN-stadgan, är stora. Under hela FN:s historia har det dock visat sig att den politiska verkligheten gjort det omöjligt för säkerhetsrådet att till fullo utnyttja de befogenheter som stadgan anvisar.

Varje internationell tvist behöver emellertid inte behandlas av säkerhetsrådet. Det är säkerhetsrådet själv som beslutar om ett ärende ska sättas upp på dagordningen.

En internationell konflikt kan också påtalas av

 • varje medlem av FN, oberoende om staten är part i konflikten eller inte.
 • en stat som inte är medlem av FN och som accepterar FN-stadgans förpliktelser till fredlig lösning av tvisten.
 • generalförsamlingen.
 • FNs generalsekreterare.

Vid hot mot freden

När ett klagomål om hot mot freden läggs fram brukar rådets första åtgärd vara att rekommendera parterna att nå en uppgörelse med fredliga medel. I vissa fall tar rådet själv hand om undersökning och medling. Det kan utse speciella representanter eller be generalsekreteraren att göra detta. Rådet kan också utnyttja generalsekreterarens egen möjlighet att medla.

Vid tvist som leder till strid

När en tvist leder till strid är rådets viktigaste uppgift att uppnå en fredlig lösning så fort som möjligt.

Rådet kan besluta om

 • tvångsåtgärder
 • ekonomiska sanktioner
 • gemensamt militärt ingripande.

Rådet sänder också ut fredsbevarande styrkor för att medverka till att spänningen i oroliga områden minskar. Detta görs bland annat genom att hålla fientliga styrkor åtskilda och skapa lugna förhållanden.

Medlemmar i säkerhetsrådet

Rådet har 15 medlemsländer. Av dessa är fem ständiga och tio väljs för en tvåårsperiod av generalförsamlingen. Fem ersätts varje år. Fördelningen av invalda medlemmar sker så att varje medlemsstat ska ha en regional representant i rådet.

Ordförandeskapet i FNs säkerhetsråd roterar månadsvis efter den engelska beteckningen för rådets medlemsstater.

Ständiga medlemmar

 1. Frankrike
 2. Kina
 3. Ryssland
 4. Storbritannien
 5. USA.

Dagens program

Varje dag publiceras information på säkerhetsrådets webbplats, Programme of work, om de närmast förestående mötena och agendan för dagen.

Mer om säkerhetsrådet

Säkerhetsrådets dokument har följande koder:

S/ Säkerhetsrådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. S/2003/207 Säkerhetsrådet, år 2003, dokument 207

Från 1946 till 1993 uteslöts årtalet och dokumenten har endast beteckningen S/ och ett ordningsnummer, som löper genom åren.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress