DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Internationella tribunaler

Säkerhetsrådet deltar i frågor om skydd av civila i väpnade konflikter.

Internationella domstolen (ICJ) är FNs huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Utöver ICJ finns olika internationella domstolar, internationella tribunaler, ad hoc-tribunaler och FN-understödda tribunaler (Special Court for Sierra Leone, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia och Special Tribunal for Lebanon).

Ad hoc-tribunaler

Två ad hoc-tribunaler är International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) och International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). FNs säkerhetsråd upprättade båda tribunalerna genom resolutioner antagna enligt kapitel VII i FN-stadgan. Tribunalerna underordnades säkerhetsrådet och var beroende av FN i administrativt och finansiellt hänseende. I egenskap av juridiska institutioner var de oberoende av såväl enskilda stater som FN och säkerhetsrådet.

Tribunalen för f d Jugoslavien

FNs tribunal för f d Jugoslavien (ICTY) upprättades 1993 enligt säkerhetsrådets resolution 827, S/RES/827(1993). Den hade mandat att åtala och döma personer ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i regionen för det forna Jugoslavien under 1990-talet.

ICTY var den första krigsbrottsdomstolen som skapades av FN och den första internationella krigsförbrytartribunalen sedan tribunalerna i Nürnberg och Tokyo. Domstolen hade sitt säte i Haag. Den 31 december 2017 stängde ICTY-tribunalen.

Rwandatribunalen (ICTR)

Rwandatribunalen (ICTR) upprättades av säkerhetsrådet 1994 genom resolution 955 (S/RES/955(1994) för att kunna åtala och döma personer ansvariga för folkmord och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt i Rwanda under 1994. Enligt samma modell som tillämpats vid skapandet av Jugoslavientribunalen upprättades särskilda stadgar (Statutes) i 32 artiklar med materiella och formella föreskrifter för arbetet. Tribunalen var belägen i Arusha i Tanzania. Den 31 december 2015 stängdes ICTR.

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)

The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (the MCT) skapades av säkerhetsrådet den 22 december 2010 i enlighet med Security Council Resolution 1966: Establishment, Statute, and Transitional Arrangements, S/RES/1966 (2010). MCT:s uppdrag var att ta över viktiga funktioner som tidigare utförts av ICTR och ICTY.

IRMCT startade den 1 juli 2012 i Arusha, Tanzania och den 1 juli 2013 i Haag, Nederländerna. I början fungerade IRMCT parallellt med tribunalerna för att sedan ta över efter ICTR (2015) och ICTY (2017).

Tribunalernas webbplatser med all information och dokumentation finns kvar under International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) ansvar. IRMCT har som uppdrag att bevara och främja arbetet och arvet från FNs internationella brottmålsdomstolar.

Mer om FN och internationella tribunaler

En redogörelse för säkerhetsrådets insatser för skyddet av civila i väpnade konflikter och mänskliga rättigheter finns i årsrapporten till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement no. 2, Report of the Security Council.

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/ sessionsnummer

2/ ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of the Security Council (för år 2012-2013)

Supplementen finns i fulltext United Nations Digital Library.

För mer information, redogörelse för mandat, rättegångar samt dokumentation:

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress