DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FNs fackorgan

FNs fackorgan är självständiga organisationer. De är knutna till FN inom ramen för FNs ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och genom speciella avtal i enlighet med FN-stadgan, artiklarna 57 och 63. Fackorganen har hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden. Organen har egna huvudkontor.

Verksamhet

Några av fackorganen fanns långt före FNs tillkomst, andra har tillkommit senare:

Fackorganen finansieras genom bidrag från medlemsstaterna.

Chief Executive Board

Den administrativa samordningskommittén - The United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) - sköter den administrativa samordningen inom FN-organisationen. I CEB ingår

 • FNs generalsekreterare (ordförande)
 • cheferna för de olika enheterna.

CEB kallades tidigare för Administrative Committee of Coordination (ACC).

Joint Inspection Unit

Inspektionsenheten - Joint Inspection Unit (JIU) - är ett gemensamt kontrollorgan för FN och fackorganen.

Publikationer och depåbibliotek

Fackorganen har egen publikationsverksamhet och egna depåbibliotek. Det är oftast de stora specialbiblioteken för respektive fackorgans
ämnesområde inom varje medlemsstat som fungerar som depåbibliotek.

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation arbetar för att avskaffa svält och undernäring. FAO arbetar för hållbar utveckling inom jord- och skogsbruk, samt fiske.

ICAO

International Civil Aviation Organization, den internationella civila luftfartsorganisationen, har som mål att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i världen.

IFAD

International Fund for Agricultural Development, Internationella jordbruksutvecklingsfonden har som uppgift att samla resurser och erbjuda medel för bättre livsmedelsproduktion bland de fattigaste grupperna i utvecklingsänder.

ILO

International Labour Organization, Internationella arbetsorganisationen, är fackorgan för arbetslivsfrågor med huvudsyfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över.

IMF

International Monetary Fund, Internationella valutafonden har som syfte att stödja stabilitet och samarbete i det internationella monetära systemet.

IMO

International Maritime Organization, Internationella sjöfartsorganisationen utgör ett forum för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss.

ITU

International Telecommunication Union, Internationella teleunionen är en mellanstatlig union för global samordning av telenät och teletjänster.

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur. UNESCO har som övergripande mål att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom kultur, vetenskap, utbildning och media.

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization, FN:s organisation för industriell utveckling, är FN-systemets samordnande organ för utvecklingsländernas industriexpansion och utveckling.

UNWTO

World Tourism Organization, Världsturismorganisationen, verkar som ett globalt forum för att utveckla hållbar turism över hela världen.

UPU

Universal Postal Union, Världspostunionen, är det primära forumet för samarbete mellan olika aktörer inom postsektorn.

WHO

World Health Organization, Världshälsoorganisationen, är den styrande och samordnande myndigheten för internationell hälsa inom FN-systemet.

WIPO

World Intellectual Property Organization, Världsunionen för den intellektuella äganderätten, har som syfte att upprätthålla respekten för upphovsrätten.

WMO

World Meteorological Organization, Meteorologiska världsorganisationen, främjar det internationella utbytet av meteorologiska data och information.

World Bank Group

World Bank Group (WBG), Världsbanksgruppen ger lån och tekniskt bistånd till utvecklingsländer för att minska fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt.

IAEA

International Atomic Energy Agency. Internationella atomenergiorganet arbetar för att främja och värna den fredliga användningen av kärnenergi.

ICC

International Criminal Court, ICC. Internationella brottmålsdomstolen är ett internationellt samarbete för att kunna döma personer som varit inblandade i allvarliga folkrättsbrott som folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

UNFCCC (UN Climate change)

UNFCCC (UN Climate Change) - United Nations Framework Convention on Climate Change - är en enhet inom Förenta Nationerna som har till uppgift att stödja det globala svaret på hotet om klimatförändringar.

WTO

World Trade Organization, Världshandelsorganisationen, arbetar med att främja en gynnsam internationell handel och motverka att länder diskrimineras.

Mer om FNs fackorgan

 • Joint Inspection Unit, JIU, lämnar en årlig rapport till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement No. 34.
 • Basic facts about the United Nations, 42nd Editions innehåller ett kapitel med information om de olika fackorganen. Publikationen uppdateras fortlöpande.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress