DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för mänskliga rättigheter

Fram till 2006 skötte kommissionen för de mänskliga rättigheterna - Commission on Human Rights - den politiska övervakningen av människorättsläget i världen. MR-kommissionen tillsattes redan under FNs första år och har utgjort det viktigaste organet för mänskliga rättigheter inom FN-organisationen. Den 1 juni 2006 ersattes kommissionen av FNs människorättsråd.

Medlemskap i kommissionen

Medlemmar i kommissionen var 53 av FNs medlemsstater. Dessa valdes av ECOSOC för en period av tre år.

Kommissionens arbete

Kommissionen hade en sex veckor lång ordinarie session i Genève varje vår. I undantagsfall hölls även extrasessioner.

ECOSOC fungerade som en slags mellanstation, där förslag från kommissionen för mänskliga rättigheter diskuterades och tillstyrktes innan de remitterades vidare för behandling i generalförsamlingen.

Förfarande vid klagomål om kränkning av mänskliga rättigheter

Kommissionen arbetade tematiskt genom att en utsedd rapportör undersökte en viss MR-fråga i ett globalt perspektiv. Om upprepade och samstämmiga klagomål på att mänskliga rättigheter hade kränkts och ett land hade utpekats kunde kommissionen utse en sådan rapportör med uppgift att utreda förhållandena. Rapportören sammanställde därefter en rapport som lades fram inför kommissionen under dess session. Representanter för det land som varit föremål för utredning blev inbjudna att ta del av rapporten och fick framlägga sina kommentarer till denna.

Om det fanns klara bevis för kränkningar kunde kommissionen fördöma dessa. Kommissionen kunde visserligen inte tvinga ett land till rättning men genom sin kritik riktades världssamfundets ögon mot missförhållandena. Genom rapporteringen fördes kritiken också vidare till ECOSOC och generalförsamlingen, som sedan hade möjlighet att fördöma dessa kränkningar i resolutioner.

1503-proceduren - möjligheten för enskilda att framför ett klagomål

Genom den så kallade 1503-proceduren, efter ECOSOCs resolution 1503 (1978), fanns det även möjlighet för enskilda att vända sig till kommissionen när deras rättigheter hade kränkts. Proceduren var hemlig och syftet var att finna ett sammanhängande mönster av grova och tillförlitligt belagda kränkningar av mänskliga rättigheter i ett land. Kränkningen måste ha satts i system, och det blev därigenom situationer och inte enskilda fall som prövades.

Människorättsrådet ersätter MR-kommissionen

Kommissionen för mänskliga rättigheter ersattes i juni 2006 av ett nytt människorättsråd - UN Human Rights Council - som övertagit flera av kommissionens granskningsmekanismer. Till exempel arbetar FNs människorättsråd fortsatt tematiskt med rapportörer. 2007 inrättade MR-rådet ett nytt och förbättrat klagomålsförfarande.

MR-kommissionens sista möte hölls i Genève den 27 mars 2006, UN Press Release.

Mer om kommissionen för mänskliga rättigheter

De enskilda dokumenten från kommissionen för mänskliga rättigheter har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.4 Kommission nummer 4 = kommissionen för mänskliga rättigheter

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.4/2004/103 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för mänskliga rättigheter, år 2003, dokument nr 103

 • Information om MR-kommissionens verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnade en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehöll information om kommissionens sammansättning och verksamhet samt dokumentation för det givna året. Den publicerades som no 23 i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • Human Rights Council, 'Special Procedures'. Information om de länder och de människorättsområden, som varit föremål för rådets och tidigare MR-kommissionens granskning.
 • Forskningsguiden Charter-based bodies (av Dag Hammarskjöld Library, New York) erbjuder mer information om MR-kommissionen och relevanta dokument.
 • Människorättsrådet ansvarar för främjandet och skyddet av alla mänskliga rättigheter i hela världen.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress