DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

ECOSOCs dokumentation

Officiella dokument från Ekonomiska och sociala rådet finns tillgänglig elektroniskt i fulltext från 1993-. När det gäller det äldre materialet för perioden 1946-1992 så finns några av dessa elektroniskt medan andra måste sökas i tryckt form.

Elektroniskt material söks på webbplatser och i databaser. FN-databaser ger alltid bibliografisk information för ett dokument även om det endast finns i tryckt form. Tryckta dokument finns i FN-depåbibliotek.

ECOSOCs dokumentation

Agenda

ECOSOCs agenda utkommer i två olika versioner - en för det organisatoriska mötet i New York och en för huvudmötet under sommaren. Huvudmötet hålls växelvis i New York och i Genève.

Hitta ECOSOCs agenda

De olika versionerna av ECOSOCs agenda har följande koder:

Agendan för det organisatoriska mötet

E/årtal/2

Agendan för huvudmötet

E/årtal/100

Sessionsdokument

ECOSOC håller en rad kortare sessioner och möten under året som en förberedelse för den ordinarie huvudsessionen. Huvudsessionen pågår under fyra veckor i juli omväxlande i New York och Genève.

Det årliga huvudmötet inleds med ett sammanträde där regeringsmedlemmar deltar. Här diskuterar man ett aktuellt ekonomiskt, socialt eller humanitärt tema samt drar upp riktlinjer för FNs policy på området. Mötet behandlar också

 • samordningen inom FN-systemet
 • FNs biståndsorganisations insatser
 • övriga frågor som beretts i kommissioner och kommittéer.

Det kontinuerliga arbetet sker i dess underorgan - kommissioner och kommittéer - som möts regelbundet och rapporterar tillbaka till rådet.

Hitta ECOSOCs sessionsdokument

Sessionsdokumenten från ECOSOC har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/2004/18 Ekonomiska och sociala rådet, år 2004, dokument nr 18

OBS! Sessionsnummer anges ej för ECOSOC. För perioden 1946-1977 angavs ej årtal utan dokumenten hade endast E/ följt av ett ordningsnummer.

 • ECOSOCs sessioner och dokument.
 • En viktig del av ECOSOCs dokument är de årliga rapporterna över verksamheten i alla rådets kommissioner och kommittéer.

Mötesprotokoll

Uttalanden under FN-möten kan utfärdas som dokument som kallas mötesprotokoll. Protokollen från ECOSOCs plenarmöten ges ut i sammandrag.

Hitta ECOSOCs mötesprotokoll

Mötesprotokollen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/SR. 'summary records' d v s ej ordagranna protokoll

-/ordningsnummer

Ex. E/2001/SR.24 Ekonomiska och sociala rådet, år 2001, sammandrag av protokoll från 24:e mötet

Mötesprotokoll före 1978 har inget årtal angivet utan endast ordningsnummer t ex E/SR.2021 Economic and Social Council, 'summary records', möte nr 2021.

Resolutioner

Resolutionerna, som antas av ECOSOC, kan ses som ett uttryck för rådets mening i en viss fråga. Resolutionerna har endast rådgivande status och remitteras ofta vidare till generalförsamlingen för vidare åtgärder.

En del av de beslut som tas går under benämningen "decisions". Till denna kategori hör beslut i procedurfrågor, exempelvis kalendarium och inval av nya medlemmar.

Röstning i ekonomiska och sociala rådet sker med enkel majoritet. Varje medlem har en röst.

Hitta ECOSOCs resolutioner

ECOSOCs resolutioner har följande koder:

För resolutioner fr o m 1978

årtal/

-/ordningsnummer

Ex.2000/288 Dokument 288 =(OBS! resolution har ingen egen angivelse), år 2000

Före 1978 numreras dessa dokument löpande genom åren. En romersk siffra inom parentes anger sessionsnumret.

Årsrapporter

ECOSOC lämnar varje år en rapport till generalförsamlingen för granskning. Den är en redogörelse för ECOSOCs sammansättning och verksamhet och innehåller referenser till de dokument som publicerats under det givna året.

Hitta ECOSOCs årsrapporter

Pressmeddelanden

FN publicerar pressmeddelanden varje dag, som ger snabb och värdefull information om bakgrunden till viktiga beslut och skeenden. Denna information är den obearbetade källan, innan dokument ges ut i officiell version.

Hitta pressmeddelande och nyheter från ECOSOC

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress