DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Nationella minoriteters och urfolks rättigheter

Det finns ingen vedertagen internationellt erkänd definition av begreppet "urfolk". Självidentifikation brukar användas som ett grundläggande kriterium. En ofta använd definition är ILO-konventionen 169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, som innehåller formuleringen:

"Människor i självständiga länder som betraktas som infödda p.g.a. sin härstamning från befolkningar som är bosatta i landet, eller en geografisk region som landet tillhör vid erövrings- eller kolonisationstillfället eller i samband med etableringen av nuvarande statliga gränser och som, oberoende av sin rättsliga status har behållit sina egna, eller några av sina egna, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner".

Självbestämmanderätten

Självbestämmanderätten uttrycks i:

 1. FN-stadgan (UN Charter)
 2. FNs konventionen om medborgerliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Genomförandet övervakas av the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).
 3. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.

Minoriteters rättigheter

Minoriteters rättigheter uttrycks i:

 1. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.
 2. FN-konventionen för barns rättigheter - Convention on the Rights of the Child. Genomförandet övervakas av the Committee on the Rights of the Child (CRC).
 3. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (antagen 1992). Genomförandet övervakas av Forum on Minority Issues.

MR för minoriteter och urfolk

1947 tillsatte Kommissionen för mänskliga rättigheter en underkommission för förebyggande av diskriminering och skydd av de mänskliga rättigheterna för minoriteter, urfolk och andra utsatta grupper - Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. 2008 ersattes underkommissionen av Human Rights Council Advisory Committee som fungerar som en tankesmedja åt FNs Människorättsråd. Människorättsrådet ersatte MR-kommissionen 2006.

Arbetsgrupp för urfolk

1982 tillsattes Working Group on Indigenous Populations (WGIP) för att underlätta dialogen mellan regeringar och urfolk. Arbetsgruppen utarbetade utkastet till deklarationen om urfolkens rättigheter - Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, som antogs av FNs generalförsamling i september 2007. Arbetsgruppen ersattes samma år enligt Människorättsråds resolution 6/15 (A/HRC/6/15) av Forum on Minority Issues. Forumet är plattformen för dialog och samarbete i frågor som rör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter. Forum on Minority Issues styrs av Independent Expert on minority issues.

Tre FN-organ för urfolk

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) är ett rådgivande organ till FNs ekonomiska och sociala råd. Forumet inrättades genom resolution 2000/22 den 28 juli 2000 (E/RES/2000/22). Det har mandat att bevaka urfolks rättigheter relaterade till ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö, utbildning, hälsa och mänskliga rättigheter.

Forumet är ett av tre FN-organ som arbetar med frågor rörande urfolk. De andra är Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples och Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples.

Speciell rapportör för minoritetsfrågor

Kommissionen för mänskliga rättigheter anmodade i resolution 2005/79 (E/CN.4/RES/2005/79) Högkommissarien för mänskliga rättigheter - High Commissioner for Human Rights - att utse en speciell rapportör för minoritetsfrågor - Independent Expert on minority issues. Mandatet har förnyats av Människorättsrådet i resolutionerna 7/6, 27 mars 2008 (A/HRC/RES/7/6) och 16/6, 24 mars 2011 (A/HRC/RES/16/6). Årsrapporterna ska innehålla redogörelser för människorättssituationen för minoriteter och förslag till åtgärder för att implementera de här rättigheterna.

I FNs arbete för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, samt fred och säkerhet ingår minoriteters rättigheter som en viktig och integrerad del. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har en ledande och samordnande roll inom FN-systemet i de här frågorna.

En dag, ett år och ett decennium

För att stärka minoriteternas röst i världssamfundet utnämndes år 1993 genom generalförsamlingens resolution 45/164 till det internationella året för världens urfolk, som följdes av ett internationellt årtionde 1995-2004 och en internationell dag varje år, den 9 augusti.

Andra program, fonder och fackorgan inom FN-organisationen, som arbetar för urfolkens och minoriteternas rättigheter är:

FN-organ

Svensk benämning

Mer i DagDok

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FNs utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FNs organisation för utbildning,vetenskap och kultur

UNESCO

WIPO

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

WIPO

Mer om FN och nationella minoriteters och urfolks rättigheter

För mer information och dokument, se även:

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress