#setImageUri("apple-icon-114x114.png" "apple-touch-icon" "114x114" "") #setImageUri("apple-icon-144x144.png" "apple-touch-icon" "144x144" "") #setImageUri("android-icon-192x192.png" "icon" "192x192" "image/png") #setImageUri("favicon-16x16.png" "icon" "16x16" "image/png")
DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Barnets rättigheter

FN har slagit fast att barn har en särskild rätt till omvårdnad och möjligheter till en normal och sund utveckling.

Förenta Nationernas barnkonvention

Det här finns formulerat i FNs barnkonvention, som antogs enhälligt den 20 november 1989 och trädde i kraft i september 1990. Inget annat internationellt fördrag om mänskliga rättigheter har haft en sådan genomslagskraft. I princip alla FNs medlemsländer har anslutit sig till konventionen. Till barnkonventionen har knutits en granskningskommitté - Committee on the Rights of the Child (CRC) - med uppgift att övervaka att konventionen respekteras i de länder, som anslutit sig.

Tilläggsprotokoll till barnkonventionen

År 2000 antog generalförsamlingen två frivilliga tilläggsprotokoll till barnkonventionen, som trädde i kraft två år senare. Det ena protokollet handlar om barn i väpnade konflikter och det andra om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. 2011 antogs ännu ett tilläggsprotokoll om barn och kommunikationsprocedurer.

 1. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.
 2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.
 3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure.

Specialrapportörer för barns skydd

1990 tillsatte FNs kommission för mänskliga rättigheter genom resolution 1990/68 en specialrapportör, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography - Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children - med mandatet att bevaka handel med barn, barnprostitution och -pornografi. Specialrapportören är i dag underställd FNs människorättsråd och rapporterar samt ger rekommendationer för barns skydd direkt till generalförsamlingen och till MR-rådet.

1997 tillsatte FNs generalsekreterare en särskild representant, Special Representative for Children and Armed Conflict, för att särskilt bevaka barnens situation i väpnade konflikter.

Genom Security Council Working Group on Children and Armed Conflict bevakar säkerhetsrådet barns situation i väpnade konflikter och uppmanar parterna att vidta åtgärder för att skydda barnen.

UNICEF och särskilda toppmöten om barn

UNICEF arbetar aktivt för att regeringarna ska genomföra reformer för barnens bästa. 1990 sammankallades ett världstoppmöte om barn, där UNICEF aktivt medverkade. Toppmötet antogs World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children och handlingsprogrammet Plan of Action for implementing the Declaration upprättades, som sedan fått en internationell uppföljning.

2002 ägde Special Session of the UN General Assembly on Children rum. Det var den första i sitt slag som ägnades uteslutande åt barn och med barn som officiella delegater. Vid detta särskilda möte upprättades flera mål för att förbättra situationen för barn och ungdomar som världens nationer åtog sig att följa.

ILO och barnarbete

Barnarbete är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och har visat sig hindra barns utveckling vilket kan leda till livslång fysisk eller psykisk skada. ILO verkar för att utarbeta internationella normer för att hindra de värsta formerna av barnarbete.

Mer om FN och barnets rättigheter

CRC/-

Committee on the Rights of the Child

Ex. CRC/C/65/Add.21

Committee on the Rights of the Child. Country report no 65. Addendum 21

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress