DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Generalförsamlingens roll

Generalförsamlingen är det enda FN-organ som har i uppdrag att utveckla internationell rätt i enlighet med FN-stadgan. Sjätte utskottet (Sixth committee) är den kommittée under generalförsamlingen som sysslar med rättsliga frågor.

Generalsamlingen och internationell rätt

Generalförsamlingen initierar, förbereder och tillhandahåller ett forum för förhandlingar av multilaterala avtal. Det sker med stöd av dess underorgan och särskilda kommittéer. Generalförsamlingen antar konventioner som medlemsstaterna sedan undertecknar och ratifierar så de blir juridiskt bindande.

Generalförsamlingen antar också en rad deklarationer och resolutioner. Dessa är inte juridiskt bindande men de kan ses som en viljeyttring av världssamfundet. I det perspektivet har de samtidigt ett stort etiskt och politiskt värde.

Conventions, Declarations and other Instruments Found in General Assembly Resolutions

Sjätte utskottet - Sixth Committee

De juridiska frågorna bereds i generalförsamlingens sjätte utskott. Sjätte utskottet föreslår underlag till resolutioner.

Mer om FN, Generalförsamlingen och internationell rätt

Sjätte utskottet (Sixth Committe)

 • Sjätte utskottets (Sixth Committee) dokument har beteckningen A/C.6.
 • Sammandrag från möten i sjätte utskottet har dokumentbeteckningen A/C.6/sessionsnr/SR.mötesnr.
 • Sjätte utskottet lämnar en separat rapport till generalförsamlingen för varje ärende som tagits upp till behandling. Utskottets dokumentbeteckning (C.6) försvinner då och dokumentet ändrar karaktär till ett arbetspapper i generalförsamlingens plenum. Dessa återfinns som Session documents.
 • Resolutionerna, som förberetts i sjätte utskottet, kan sökas i den officiella versionen i serien General Assembly. Official Records. Supplement VII. Resolutions adopted of the reports of the Sixth Committee.
 • På kommitténs webbplats:
  • Information om både innevarande och föregående sessioner (fr o m 1999).
  • Översikt över de punkter på generalförsamlingens dagordning (agenda) som remitterats till sjätte utskottet.
 • Pressreleaser från sjätte utskottet har beteckningen: GA/L-.
 • Tal, som hållits i sjätte utskottet, hittas i:
 • Sjätte utskottets rapporter till generalförsamlingen finns förtecknade årligen i Index to Proceedings of the General Assembly, i avsnittet Reports of the Main and Procedural Committees.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress