DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

MR-konventioner och deklarationer

Redan i inledningen till FN-stadgan finns en formulering, som anger att mänskliga rättigheter är en av grundpelarna för organisationens arbete. Detta har tjänat som underlag till utformningen av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Universal Declaration of Human Rights.

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 i form av en resolution i generalförsamling, A/RES/217(III). Den är, i princip, inte juridiskt bindande. Förklaringen anses dock vara en av de viktigaste dokumenten från 1900-talet. Den fungerar som en grundläggande källa i multilaterala diskussioner i Förenta Nationerna och på andra ställen och är en viktig faktor i upprättandet av internationell människorättslagstiftning.

Med förklaringen som riktlinje har sedan Förenta Nationerna antagit ett flertal deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Arbetet med att ytterligare stärka respekten för mänskliga rättigheter fortgår ständigt genom utarbetande av nya deklarationer och konventioner.

Högkommissarien för mänskliga rättigheter

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har mandat från internationella samfundet att främja och skydda alla mänskliga rättigheter, samt samordna mr-arbetet inom FN genom att stödja Människorättsrådet, Human Rights Council och kommittéerna för kärnkonventionerna, the core treaty bodies.

FNs kärnkonventioner

Det finns nio konventioner om mänskliga rättigheter, som anses tillhöra FNs kärnkonventioner - core international human rights instruments. De här konventioner innehåller bestämmelser om att det ska finnas en granskningskommitté som övervakar tillämpningen av respektive konvention. De stater, som ratificerat konventionen, är skyldiga att med viss periodicitet lämna in rapporter, där man redogör för den lagstiftning och andra rättsliga, administrativa och övriga åtgärder, som vidtagits för att genomföra konventionens bestämmelser. Några av fördragen har kompletterats med tilläggsprotokoll ('optional protocols') som behandlar specifika problem.

För kommittéernas konventioner, tilläggsprotokoll, arbetsmetoder, rapportering och ratificeringar, se länkar nedan.

Kärnkonvention

Datum

Övervakande kommittée

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Antagen 1966,
i kraft 1976

CERD

International Covenant on Civil and Political Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CCPR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Antagen 1966,
i kraft 1976

CESCR

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Antagen 1979,
i kraft 1981

CEDAW

Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Antagen 1984,
i kraft 1987

CAT

Convention on the Rights of the Child

Antagen 1989,
i kraft 1990

CRC

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Antagen 1990,
i kraft 2003

CMW

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Antagen 2006,
i kraft 2010

CED

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Antagen 2006,
i kraft 2008

CRPD


Mer om FN och MR-konventioner och deklarationer

Dokumentsymboler

Dokumentsymboler för dokument från MR-konventionernas övervakningskommittéerna:

CCPR/

Human Rights Committee (granskningskommitté för ICCPR)

CERD/

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

CEDAW/

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (granskningskommitté för Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

CAT/

Committee against Torture (granskningskommitté för Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

CAT/OP/

Subcommittee on Prevention of Torture (granskningskommitté för Optional Protocol to the Convention against Torture)

CRC/

Committee on the Rights of the Child (granskningskommitté för barnkonventionen)

CRPD/

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (granskningskommitté för Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol)

CMW/

Committee on Migrant Workers (granskningskommitté för International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)

CED/

Committee on Enforced Disappearances (granskningskommitté för International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)


Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress