DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FN-dokument

Förenta Nationerna är en stor och omfattande organisation med många olika organ, utskott, arbetsgrupper med mera, som arbetar med en mängd frågor inom områdena fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, humanitära insatser och internationell rätt. Allt arbete dokumenteras. FN-dokumentationen visar på organisationens komplexitet.

Bild på FN-dokument

ECOSOC-dokument/UN Photo

Hitta FN-dokument/-rapporter

Att hitta FN-dokument och rapporter kräver kunskaper om FNs organisations grundläggande struktur och processer. Alla dokument speglar denna struktur eftersom de utfärdas av FN-enheten där en viss fråga har behandlats.

FN-dokument utfärdas av kärnorganisationen, medan fackorganen har eget förlags- och depåbibliotekssystem.

FN-dokumenten är viktiga källor för studier och forskning. I dag finns FN-dokument tillgängliga online via databaser eller webbplatser. FNs depåbibliotek runt om i världen har samlingar med tryckta dokument. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket vid Uppsala universitet är ett av FNs depåbibliotek.

Hur hittar jag FN-dokument?

 1. Börja i DagDok. Fundera över var i FNs organisation eller vilken av FNs verksamhetsområden frågan som dokumentet behandlar hör hemma.
 2. Sök i FNs årsbok, Yearbook of the United Nations. Den ger en överblick över FNs arbete samt referenser till dokument (dokumentsymboler).
 3. ​Sök i relevanta FN-databaser.
 4. Sök på webbplatsen för organet.
 5. ​Sök efter tryckt material i ett FN-depåbibliotek.

FN-dokument = 'official records'

'Official records' är en serie tryckta dokument som rör arbetet i de viktigaste organen i FN (Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet). Vissa FN-konferenser kan också ha 'official records'. 'Official reccords' definieras i Regulations for the Control and Limitation of Documentation, ST/AI/189/Add.3/Rev.2.

Vanligtvis består 'official records' av ett organs mötesprotokoll, samt resolutioner och beslut. Rapporter och andra dokument i urval publiceras som bilagor ('annexes') eller tillägg ('supplements') till 'official records'. Dokumenten innehåller ordagranna lydelser eller sammanfattningar av möten för berörda organ.

Dokumentationen ger insikt i FN-organens handlingar

 • Beslut hittas i resolutioner ('resolutions'), beslut ('decisions'), uttalanden av säkerhetsrådet ('presidential statements').
 • Verksamhet och handlingar hittas i olika rapporter ('reports') såsom rapporter från generalsekreteraren, rapporter från underorgan och chefer för fackorgan.
 • Förhandlingar och omröstningar finns i mötesprotokoll ('meeting records'), rapporter från underorgan.
 • Medlemsstaternas ståndpunkter i FN söks i mötesprotokoll ('meeting records') och brev ('letters').

Varje FN-dokument har en dokumentsymbol. Det enklaste sättet att hitta ett dokument är att använda denna symbol.

Dokumentsymboler och FNs klassikfikationssystem

Redan vid FNs grundande 1946 insåg man behovet av ett system för hur alla dokument skulle ordnas. Man skapade ett klassifikationssystem. Varje FN-dokument har därför en unik symbol som anger till vilket FN-organ som dokumentet har lämnats. Symbolen återfinns i övre högra hörnet eller på omslaget. I Generalförsamlingens allra första dokument Outline of symbols for General Assembly and other United Nations documents (A/1) finns en översikt över detta system.

Tips! Gå direkt till dokumentet genom att skriva undocs.org/ följt av dokumentsymbolen i webbläsarens adressfält, till exempel undocs.org/A/1 Observera att alla dokument inte finns tillgängliga elektroniskt.

Dokumentsymbol, vad är det?

 • En kombination av siffror och bokstäver.
 • En unik beteckning för ett FN-dokument - en symbol för alla språk.
 • Anger till vilket FN-organ dokumentet har lämnats.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Dokument tillgängliga online

 • Alla FN-dokument från 1993-
 • Alla huvudorgans resolutioner från 1946-
 • Alla säkerhetsrådets mötesprotokoll från 1946- på engelska, franska och spanska
 • Alla 'supplements' med rapporter till generalförsamlingen (General Assembly Official Records, GAOR) från1946-
 • Alla generalförsamlingen mötesprotokoll från 1946- på engelska, franska och spanska
 • Äldre dokument skannas kontinuerligt: Update on UN Digitization Programme

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

Aktuellt från FN

 • UN News. Senaste nytt från Förenta Nationerna.
 • In Focus. En snabbguide med en tydlig översikt över aktuella FN-frågor, med länkar till uttalanden, resolutioner och andra viktiga resurser.
 • UN Web TV ett urval av livesändningar av FN-möten och evenemang samt förinspelade program och dokumentärer om olika globala ämnen.
 • UNRIC Library Newsletter, ett månatligt nyhetsbrev från FNs regionkontor i Bryssel.

DagDok - din guide till FN-dokumentationen

DagDok är en samlad ingång till FN och FNs dokumentation.

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FNs verksamhet.

DagDok innehåller en genomgång av hela FNs organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida ger en kortfattad bakgrundsinformation samt länkar till olika typer av resurser där du kan hitta FN-dokument eller -publikationer, antingen som fulltext eller som bibliografisk information.

I DagDok kan du även söka information via FNs viktigaste verksamhetsområden. Här hittar du tips på länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser specifikt för varje ämnesområde.

Varför DagDok?

Genom att använda DagDok hittar du snabbt:

 • Bakgrundsinformation till FN:s arbetsformer och verksamhetsområden.
 • Länkar till FN-dokument och -rapporter, samt förklaring till dokumentbeteckningen.
 • Länkar till relevanta webbplatser inom FN-organisationen.
 • Tips på ämnesdatabaser och -portaler till fördjupad information.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FNs dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer. Biblioteket är med sin samling Nordens största FN-bibliotek, i vilken FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-2010 ingår, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB) Pdf, 3 MB.. Den fullständiga dokumentationen i tryckt form från FNs startår fram till 1992.

Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund Pdf, 4 MB. av Bo Wirmark (2013). Reviderad utgåva 2019. En kort översikt om biblioteket och dess tillkomst och historia.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress