FN:s tribunaler

Säkerhetsrådet deltar allt oftare i frågor om skydd av civila i väpnade konflikter. De stora kränkningarna av internationell humanitär lag i forna Jugoslavien och Rwanda föranledde rådet att inrätta två ad hoc internationella domstolar med uppgiften att åtala personer som varit ansvariga för dessa kränkningar, the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Tribunalerna upprättades under kapitel VII i FN-stadgan och var underordnade säkerhetsrådet. De var beroende av FN i administrativt och finansiellt hänseende. I egenskap av juridiska institutioner var tribunalerna däremot helt och hållet oberoende av såväl enskilda stater som FN och säkerhetsrådet. Tribunalerna var temporära internationella domstolar.

Internationella domstolen (ICJ) är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut.

THE INTERNATIONAL RESIDUAL MECHANISM FOR CRIMINAL TRIBUNALS (IRMCT)

The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (Mechanism) skapades av säkerhetsrådet den 22 december 2010 i enlighet med Security Council Resolution 1966: Establishment, Statute, and Transitional Arrangements (S/RES/1966 (2010), vars uppdrag var att ta över viktiga funktioner som tidigare utförts av ICTR och ICTY.

IRMCT startade den 1 juli 2012 i Arusha, Tanzania och den 1 juli 2013 i Haag, Nederländerna. I början fungerade tribunalen parallellt med ICTR och ICTY, och tog över efter ICTR (2015) och ICTY (2017) stängts.

Mer om FN:s tribunaler

En redogörelse för säkerhetsrådets insatser för skyddet av civila i väpnade konflikter och mänskliga rättigheter finns i årsrapporten till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement no. 2, Report of the Security Council.

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/ sessionsnummer

2/ ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of the Security Council (för år 2012-2013)

Supplementen finns i fulltext databasen ODS.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-01-02