FN:s tribunaler

Säkerhetsrådet deltar i frågor om skydd av civila i väpnade konflikter.

Internationella domstolen (ICJ) är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Utöver ICJ finns olika internationella domstolar, internationella tribunaler, ad hoc-tribunaler och FN-understödda tribunaler (Special Court for Sierra Leone, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia och Special Tribunal for Lebanon).

Ad hoc-tribunaler

Tribunalerna International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) och International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) är så kallade ad hoc-tribunaler. FN:s säkerhetsråd upprättade båda tribunalerna genom resolutioner antagna enligt kapitel VII i FN-stadgan med uppgiften att åtala personer som varit ansvariga för kränkningar av internationell humanitär lag. Tribunalerna underordnades säkerhetsrådet. De var beroende av FN i administrativt och finansiellt hänseende. I egenskap av juridiska institutioner var de oberoende av såväl enskilda stater som FN och säkerhetsrådet.

THE MECHANISM FOR CRIMINAL TRIBUNALS (MCT)

The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (the MCT) skapades av säkerhetsrådet den 22 december 2010 i enlighet med Security Council Resolution 1966: Establishment, Statute, and Transitional Arrangements, S/RES/1966 (2010). MCT:s uppdrag var att ta över viktiga funktioner som tidigare utförts av ICTR och ICTY.

The MCT startade den 1 juli 2012 i Arusha, Tanzania och den 1 juli 2013 i Haag, Nederländerna. I början fungerade tribunalen parallellt med ICTR och ICTY, och tog över efter ICTR (2015) och ICTY (2017) stängts.

Mer om FN:s tribunaler

En redogörelse för säkerhetsrådets insatser för skyddet av civila i väpnade konflikter och mänskliga rättigheter finns i årsrapporten till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement no. 2, Report of the Security Council.

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/ sessionsnummer

2/ ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of the Security Council (för år 2012-2013)

Supplementen finns i fulltext United Nations Digital Library.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-03-20