UNICEF

FN:s barnfond - United Nations Children's Fund, UNICEF - har sitt huvudkontor i New York. En stor del av arbetet sker dock på de åtta regionala kontoren och i de 126 länder där UNICEF är verksam. Land- och regionkontoren bistås av nationella kommittéer.

Verksamhet

UNICEF är inriktad på grundläggande hjälp åt barn i u-länder genom långsiktigt arbete:

 • hälsa
 • skolgång
 • mat
 • hygien
 • tillgång till rent vatten.

Nödsituationer

I samband med naturkatastrofer, inbördeskrig eller epidemier kan organisationen agera snabbt för att möta de omedelbara behoven. Arbetet i områden som är drabbade av konflikter och inbördeskrig har förstärkt samordningen mellan FN, icke-statliga organisationer och nationella myndigheter.

Opinionsbildning

En viktig del av verksamheten är opinionsbildning. Organisationen är beroende av frivilliga bidrag för att finansiera sin verksamhet: mer än tre fjärdedelar av inkomsterna kommer från regeringar medan den resterande delen kommer från organisationer och enskilda personer.

Unicef logga

Mer om Unicef

Barnkonventionen svensk version - engelsk version

Som ett led i opinionsbildningen och för att informera och belysa barns situation i världen publicerar UNICEF en mängd informationsmaterial, rapporter och böcker. En del av detta material vänder sig direkt till barn.

På UNICEF webbplats finns grundläggande information om UNICEF:s verksamhet samt nyheter, statistik, dokument och rapporter i fulltext:

 • UNICEF:s exekutivkommitté lämnar varje år en verksamhetsberättelse till ECOSOC i dokumentserien Economic and Social Council Official Records. Supplement No. 14. Den ger en god översikt över UNICEF:s program och innehåller en förteckning över viktiga dokument.
 • Evaluation and Research Database - ERD innehåller abstracts och fulltext till utvärderingar och rapporter av UNICEF:s program.
 • UNICEF data.
 • UNICEF och de globala målen (SDGs).

Publikationer

 • The State of the World's Children är en årlig rapport, som belyser barns situation utifrån ett aktuellt tema.
 • Årsrapporten UNICEF Annual Report är en sammanställning av faktorer, som påverkar barn världen över.
 • Facts for Life är en av världens mest spridda publikationer översatt till 215 språk. Det är en enkel guide avsedd att ge baskunskaper i omvårdnad av barn.
 • UNICEF’s Humanitarian Action for Children är UNICEF:s årliga sammanställning av hjälpbehovet för barn och kvinnor i katastrofsituationer.
 • We the Children är en granskning av såväl framsteg som misslyckanden i arbetet med att förbättra situationen för världen barn sedan barnkonventionen antogs 1989. Den understryker genomslagskraften i denna konvention och dess principer och ger rekommendationer för det fortsatta arbetet med dessa frågor.
 • Världskonferens om barn, World Summit for Children, 2002.

Läs mer om FN:s arbete med barnets rättigheter.

UNICEF erhöll Nobels fredspris 1965.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-03-20