UNDP

UNDP - United Nations Development Programme - är FN:s största program för bistånd och hållbar utveckling med ett samordnande ansvar inom FN. UNDP har huvudkontor i New York och representation i ca 170 länder och regioner.

FN:s millenniemål

UNDP samordnade och övervakade uppföljningen av FN:s millenniemål - Millennium Development Goals (MDGs). De åtta mätbara målen sträckte sig från att halvera den extrema fattigdomen till att stoppa spridningen av hiv/aids, samt att ge alla grundskoleutbildning. Millenniemålen antogs av 189 stats- och regeringschefer vid millennietoppmötet år 2000 med slutdatum 2015.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN en ny utvecklingsagenda, Sustainable Development Goals (SDG:s). De Globala målen för hållbar utveckling (Global Goals) består av 17 mål och 169 delmål med fokus på fattigdom, jämställdhet och orättvisor, samt klimatfrågan. Agendan antogs av 193 länder i september 2015 och löper fram till 2030. UNDP har ett fortsatt viktigt uppdrag att följa staternas arbete med implettering av målen.

Mer om UNDP

 • UNDP:s webbplats informerar om verksamheten, ger länkar till rapporter i fulltext, publicerar senaste nytt och innehåller en sökmotor för de länder som omfattas av UNDP:s verksamhet.
 • UNDP:s svenska webbplats, finns information på svenska om organisationens verksamheten och länkar till rapporter och dokument med sammanfattning.
 • UNDP annual report ger en bra översikt över verksamheten. Den finns i fulltext för de senaste åren på UNDP:s webbplats.
 • UNDP presenterar årligen en rapport om mänsklig utveckling: Human Development Report. Den försöker spegla utvecklingsfrågorna från ett mänskligt perspektiv, där utveckling kopplas samman med frågan om mänskliga rättigheter, tillgång till hälsovård och utbildning, jämställdhetsaspekter och demokratiskt inflytande. Den innehåller årligen ett kapitel på ett aktuellt tema samt en avdelning med index över mänsklig utveckling med ranking av länderna efter dessa kriterier. Rapporterna finns även som regionala och nationella översikter från början av 1990-talet och framåt på UNDP:s webbplats.
 • Sammanfattningar på svenska av Human Development Report.
 • UNDP, Sustainable Development Goals (SDGs). Agendan för de 17 globala målen för hållbar utveckling, antagna i september 2015.
 • Globala målen för hållbar utveckling (2015-2030) Information om de 17 målen på svenska.
 • Millennium Development Goals (MDGs) 2000-2015. En webbplats med information om de åtta målen inklusive rapporter och statistik.
 • Millenniemålen på svenska.
UNDP-logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-11-23