UN Women

FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt - UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - inrättades av generalförsamlingen genom en historisk resolution den 2 juli 2010 (A/RES/64/289). Det innebar en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter med fokus på kvinnofrågor.

UN Women inledde sitt arbete den 1 januari 2011. Till den nya enhetens första chef utsågs Michelle Bachelet, fd president i Chile. UN Women har sitt huvudkontor i New York.

UN Womens arbete

Förutom huvudkontoret i New York har UN Women även ett stort antal kontor över hela världen genom ett samarbete med regionala, nationella och lokala aktörer. UN Women Sverige är en nationell kommitté som stödjer UN Women.

UN Women arbetar såväl normativt som operativt och verksamheten har koncentrerats till sju tematiska områden:

 1. Stoppa våld mot kvinnor
 2. Fred och säkerhet
 3. Kvinnors ledarskap och politiska delaktighet
 4. Ekonomiska möjligheter
 5. Nationell planering
 6. De globala målen 2030 (SDG)
 7. HIV och AIDS

Se även DagDok om Kvinnors rättigheter och Kvinnofrågor.

UN WOMEN - ORGAN MED FOKUS PÅ KVINNOFRÅGOR

UN Women inrättades genom att sammanföra:

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women.
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women.
 3. OSAGI - The Office for the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women.
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women.

Genom denna sammanslagning samlades FN:s resurser och mandat på ett ställe och kvinnofrågan fick en starkare position inom FN-systemet. Omorganisationen syftade även till att ge större genomslag för FN:s arbete för kvinnors och flickors rättigheter både på global, regional och lokal nivå.

UNIFEM

FN:s utvecklingsfond för kvinnor - United Nations Development Fund for Women, uppgick 2011 i FN:s enhet för kvinnofrågor, UN Women.

UNIFEM bildades 1976, under FN:s kvinnoårtionde 1975-1985, för att stödja initiativ som togs av kvinnogrupper i utvecklingsländer. Inom FN-organisationen verkade UNIFEM tillsammans med UNDP för att jämställdhetsfrågan skulle beaktas på alla plan och genomsyra alla frågor. UNIFEM:s mandat omfattade stöd till initiativ som stärkte kvinnors ställning både nationellt och regionalt. Samtidigt skulle UNIFEM fungera som en katalysator för att kvinnor skulle vara en del av utvecklingsprocessen och verka för en förnyelse inom FN-systemet, i synnerhet för utvecklings- och biståndsfrågorna.

UNIFEM tog upp frågan om kvinnors situation i väpnade konflikter och betydelse för fredsprocessen och spelade en aktiv roll i processen att få till stånd en resolution om detta i säkerhetsrådet: Säkerhetsrådets resolution 1325 (2000). Resolutionen inkluderar genusperspektivet i väpnade konflikter och fredsbevarande operationer.

UNIFEM initierade även en expertutredning: Women, War and Peace: The Independent Experts? Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building.

INSTRAW

FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling - United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW - var tidigare en självständig enhet inom FN-systemet. Det grundades 1976, efter Världskonferensen i Mexico ett år tidigare. I januari 2011 blev INSTRAW en del av FN:s enhet för kvinnofrågor, UN Women. INSTRAW hade som uppgift att stärka kvinnornas roll i utvecklingsprocessen. Detta gjordes genom

 • forskning
 • utbildning
 • informationsverksamhet.

I sin strävan att nå ut så långt som möjligt verkade INSTRAW i nära samarbete med olika regionala och lokala organisationer. Genom att använda modern teknik arbetade man för att kvinnor skulle få tillgång till information och inflytande i det moderna samhället.

INSTRAW använde GAINS - the Gender Awareness Information and Networking System - till att:

 • genomföra forskningsprojekt om jämställdhetsfrågor
 • samla och systematisera information
 • publicera utbildningsmaterial och program.
UN Women and UNICEF staff participating in the IWD 2014 parade.
Photo: UN Women/Marni Gilbert

Mer om UN Women

 • Information om UN Women, om organisation och verksamhet, nyheter, rapporter och dokument i fulltext finns på organisationens webbplats.
 • Guiding Documents : UN Women. Styrdokument för UN Women består av flera olka internationella överenskommelser:
  • UN Women Strategic Plan
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
  • Beijing Declaration and Platform for Action (PFA)
  • UN Security Council resolution 1325 on women, peace and security (2000)
  • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • Via det digitala biblioteket på webbplatsen är det möjligt att söka efter publikationer.

Viktiga publikationer i kvinnofrågor publicerade i fulltext

Ämnesrelaterade webbplatser

Mer om FN och Kvinnors rättigheter

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, flera av kvinnokommissionen:

Dokument från FN:s konferenser om kvinnors rättigheter:

 1. World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City). Rapport från konferensen: E/CONF.66/34.
 2. World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) Rapport från konferensen: A/CONF.94/35. and Corrigendum.
 3. World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) and the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Rapport från konferensen: A/CONF.116/28/Rev.1.
 4. United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Developmnt and Peace (1995 : Beijing). Rapport från konferensen: A/CONF.177/20/Rev.1.

För att följa upp och utvärdera resultaten av FN:s fjärde kvinnokonferens anordnade FN:s generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Utrikesdepartementet (UD) har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

Litteratur

Se även DagDok: Kommissionen för kvinnors ställning.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-04-03