UN-Habitat

FN:s centrum för boende och bebyggelsefrågor - UN-Habitat, United Nations Human Settlements Programme, (UNHSP) - grundades 1978 som ett resultat av den första FN-konferensen om boende- och bebyggelsemiljö (Habitat I) som hölls i Vancouver, Kanada 1976. Dess uppgift är att utveckla mål, prioriteringar och riktlinjer för bosättningsfrågor i urban miljö för Förenta Nationernas räkning. Huvudkontoret finns i Nairobi.

UN-Habitats verksamhet

UN-Habitat är det ledande FN-organet när det kommer till samordning av FN:s arbete med boendefrågor. På uppdrag från generalförsamlingen ska UN-Habitat främja socialt och miljömässigt hållbara städer med målet att tillhandahålla tak över huvudet för alla. En viktig del av verksamheten är att:

 • ge råd om tekniskt samarbete till olika statliga program
 • organisera expertmöten och utbildningsseminarier
 • sprida information om bosättningsfrågor.

FN:s konferenser om bosättningsfrågor (Habitat)

FN:s konferenser om bosättningsfrågor - UN Conferences on Housing (Habitat) - inträffar vart tjugonde år:

 • Habitat I (1976)
 • Habitat II (1996)
 • Habitat III (2016)

Habitat I

Habitat I var den första av FN.s världskonferenser om bosättningsfrågor - United Nations Conference on Human Settlements. Den hölls i Vancouver, Kanada, 31 maj-11 juni 1976. Urbaniseringen runt om i världen var både snabb och omfattande. Konsekvenserna som följde av detta började bli kännbara för flera länder, därför sammankallade FN till en konferens. Resultaten från konferensen sammanställdes i Vancouver Declaration on Human Settlements, som även innehåller en handlingsplan bestående av 64 rekommendationer för nationella åtgärder. Konferensen resulterade även i grundandet av United Nations Centre for Human Settlements - UNCHS (Habitat).

Habitat II

Den andra av FN:s världskonferenser Habitat II - United Nations Conference on Human Settlements - handlade om boende, bebyggelse och stadsutveckling och hölls i Istanbul, Turkiet, 3-14 juni, 1996. Konferensen antog den så kallade Istanbuldeklarationen - Istanbul Declaration - och Habitatagendan - Habitat Agenda, genom vilka länders regeringar åtog sig att följa målen för lämpligt boende för alla och hållbara bosättningar.

Slutrapport (A/CONF.165/14)

Generalförsamlingens 25:e specialsession

Fem år efter den andra världskonferensen om boende, bebyggelse och stadsutveckling - United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) - höll FN:s generalförsamling ett extra möte för att följa upp och utvärdera arbetet med Habitatagendan, samt för att besluta om fortsatta insatser. Mötet hölls i New York, 6-8 juni 2001 och resulterade i: Deklaration om städer och andra samhällen i det nya millenniet - the United Nations Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium - som pånytt bekräftade länders vilja och åtagande att till fullo implementera Istanbuldeklarationen - Istanbul Declaration on Human Settlements, i enlighet med FN:s millenniumdeklaration - United Nations Millennium Declaration.

Slutrapport (A/S-25/7/Rev.1)

Habitat III

Habitat III, FN:s tredje världskonferens om boende och hållbar stadsutveckling - United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development - hölls i Quito, Ecuador, 17-20 oktober 2016. Konferensen Habitat III återupplivade det globala engagemanget för hållbar urbanisering genom att anta en ny strategi “New Urban Agenda”. Stadsplanering och hållbar utveckling diskuterades vilket inkluderade en plan för implementeringen av de globala målen för utveckling- och klimatfrågor. Ett särskilt fokus lades på mål 11 av de Globala målen (SDGs): "Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara."

Mer om Habitatkonferenserna

En av UN-Habitats centrala uppgifter är att genomföra de principer som antagits vid FN:s konferenser för boende och bebyggelsefrågor. Rapportering från dessa konferenser finns på följande ställen:

Mer om UN-Habitat

UN-Habitat loggo

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2021-04-15