FN:s underorgan

Allteftersom FN:s ekonomiska och sociala verksamhet utökats har organisationen upprättat ett antal fonder och program för att ta hand om specifika frågor. Dessa underorgan ingår i själva FN-organisationen men arbetar självständigt med egna sekretariat. Verksamheten bekostas som regel inte genom den ordinarie budgeten utan via bidrag från medlemsländerna.

Möjligheten att skapa underorgan finns inskriven i FN:s stadga.

FN:s underorgan

ITC

International Trade Centre ett internationellt organ för handelsfrämjande åtgärder för utvecklingsländer.

UN-Habitat

UN-Habitat, the United Nations Human Settlements Programme (UNHSP), FN:s centrum för boende och bebyggelsefrågor samordnar FN:s aktiviteter kring frågor som rör bosättning och hållbar urbanisering.

UN WOMEN

UN WOMEN är FN:s enhet som fokuserar uteslutande på jämställdhet och kvinnors makt.

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development arbetar med överläggningar och förhandlingar om internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i utvecklingsländer.

UNDP

United Nations Development Programme är FN:s största program för bistånd och hållbar utveckling med ett samordnande ansvar inom världssamfundet. 

UNEP

United Nations Environment Programme är FN:s miljöprogram som arbetar för att samordna och främja hållbar utveckling av den globala miljön.

UNFPA

United Nations Population Fund, FN:s befolkningsfond är den största internationella bidragsgivaren till frågor som rör befolkning.

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees, FN:s flyktingkommissarie ger skydd och bistånd till världens flyktingar.

UNICEF

United Nations Children's Fund, FN:s barnfond är inriktat på grundläggande hjälp åt barn i utvecklingsländer genom långsiktigt arbete.

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime är det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet.

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East är FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar.

UNV

United Nations Volunteers är FN:s volontärprogram.

WFP

World Food Programme. Världslivsmedelsprogrammet har som mål att utrota hunger och undernäring.

Forskning och utbildning, FN-universitetet

Inom Förenta Nationerna finns ett antal forsknings- och utbildningsinstitut. Instituten är självständiga enheter som huvudsakligen finansieras genom frivilliga bidrag.

Institutens mål

Instituten strävar efter att öka FN:s effektivitet i fråga om att

  • analysera prioriteringar och alternativ
  • bedöma problem
  • fokusera på särskilda frågor
  • igångsätta nya aktiviteter.

Översikt över instituten

  • UNICRI FN:s institut för interregional forskning i kriminologi 
  • UNIDIR FN:s institut för nedrustning
  • UNITAR FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
  • UNRISD FN:s forskningsinstitut för social utveckling
  • UNSSC FN-systemets personalutbildningsinstitut
  • UNU FN-universitetet.
Senast uppdaterad: 2024-01-16