UNWTO

Världsturismorganisationen - World Tourism Organization - grundades 1925 men blev ett av FN:s fackorgan först 2003. UNWTO:s sekretariat och huvudkontor finns i Madrid.

Verksamhet

UNWTO verkar som ett globalt forum för att utveckla hållbar turism, inte minst i utvecklingsländerna. Målet är att

 • öka förståelsen för olika folk och civilisationer
 • öka kunskapen om olika kulturer
 • stimulera till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Global Code of Ethics for Tourism

UNWTO har tagit initiativet till The Global Code of Ethics for Tourism (GCET). Den antogs av FN:s generalförsamling 2001 och tjänar som en principförklaring och vägledning för utveckling av turism på etiska grunder. UNWTO arbetar med att sprida information om dessa principer och följer upp hur de efterlevs.

Struktur

General Assembly - är UNWTO:s högsta organ. Generalförsamlingen sammanträder vartannat år för att godkänna budgeten, övervaka programmet och diskutera centrala frågor. Sex regionala kommissioner följer det löpande arbetet ute på fältet.

The Executive Council - ansvarar för att organisationen utför sitt uppdrag och följer budgeten.

För de olika sakområdena finns ett antal rådgivande kommittéer.

UNWTO logo

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15