UNESCO

Stadgan för UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, utarbetades vid en konferens i London 1945 och organisationen började verka året därpå. UNESCO har sin bas i Paris, men finns på flertalet platser runt om i världen.

VERKSAMHET

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom

 1. utbildning
 2. vetenskap
 3. kultur
 4. media.

Arbetsfältet är brett och omfattar bland annat

 • alfabetiseringskampanjer
 • utbildningsprogram
 • bevarande av världens kulturarv
 • stöd till konstnärlig verksamhet och kommunikationsutveckling
 • studier av människan och miljön.

Organisationen försöker att skapa nätverk med informationsutbyte genom ett stort antal möten och konferenser. Genom studier och forskning sprids erfarenheter mellan medlemsländerna. UNESCO upprättar även konventioner och deklarationer.

STRUKTUR

Generalkonferensen, som sammanträder vartannat år med representanter för samtliga medlemsländer, är UNESCO:s högsta beslutande organ. Den fastställer program och budget samt väljer generaldirektör och en styrelse som består av representanter från 58 medlemsländer valda på geografiska grunder.

Rådet övervakar genomförandet av de beslut som fattats av generalkonferensen.

Sekretariatet är det verkställande organet och leds av en generaldirektör.

UNESCO är det enda FN-organet som har ett system med nationella kommissioner i 199 medlemsländer och associerade stater.

Mer om UNESCO

 • UNESCO:s webbplats finns information på flera språk om verksamheten, nyheter, statistik, dokument och rapporter i fulltext samt konventions- och resolutionstexter:
 • UNESCO-programmet Memory of the World upprättar ett register över material i bibliotek och arkiv av utomordentligt värde, ett världsminne, som ska bevaras, vårdas och göras tillgängligt för vår samtid och eftervärlden.
 • UNESCO publicerar en rad tidskrifter:
  • UNESCO:s månadsmagasin The Unesco Courier speglar ett tema för varje nummer. Arkiv med äldre utgåvor från 1948 och framåt.
  • Tidskriften Prospects för utbildningsfrågor ges ut av UNESCO:s International Bureau of Education. Tidskriften har ofta gästredaktörer som belyser ett speciellt tema.
  • World Heritage artiklar om världsarvet.
  • World Heritage Newsletter är ett nyhetsblad för UNESCO:s arbete med världsarvet.
  • Memory of the World Register listar världsarv i arkiv och på bibliotek som är av stort värde.
 • Resources, UNESCO-databaser inom sina ämnesområden:
UNESCO logga

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2023-03-20