FN:s fackorgan

FN:s fackorgan är självständiga organisationer som är knutna till FN inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd och genom speciella avtal i enlighet med FN-stadgan, artiklarna 57 och 63. Fackorganen har hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden. Organen har egna huvudkontor.

Verksamhet

Några av fackorganen fanns långt före FN:s tillkomst, andra har tillkommit senare:

 • Det äldsta är Internationella teleunionen (ITU), grundad 1865.
 • Yngst är Världshandelsorganisationen (WTO), grundad 1995.

Fackorganen finansieras genom bidrag från medlemsstaterna.

Chief Executive Board

Den administrativa samordningskommittén - The United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) - sköter den administrativa samordningen inom FN-organisationen. I CEB ingår

CEB kallades tidigare för Administrative Committee of Coordination (ACC).

Joint Inspection Unit

Inspektionsenheten - Joint Inspection Unit (JIU) - är ett gemensamt kontrollorgan för FN och fackorganen.

Publikationer och depåbibliotek

Fackorganen har egen publikationsverksamhet och egna depåbibliotek. Det är oftast de stora specialbiblioteken för respektive fackorgans
ämnesområde inom varje medlemsstat som fungerar som depåbibliotek.

FN:s fackorgan

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations FN:s livsmedels och jordbruksorganisation med specialområden som rör jord- och skogsbruk samt fiske.

IAEA

International Atomic Energy Agency. Internationella atomenergiorganet arbetar för att främja och värna den fredliga användningen av kärnenergi.

ICAO

International Civil Aviation Organization, den internationella civila luftfartsorganisationen, har som mål att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i världen.

IFAD

International Fund for Agricultural Development, Internationella jordbruksutvecklingsfonden har som uppgift att uppbåda resurser för bättre livsmedelsproduktion bland de fattigaste grupperna i utvecklingsänder.

ILO

International Labour Organization, Internationella arbetsorganisationen, är fackorgan för arbetslivsfrågor med huvudsyfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över.

IMF

International Monetary Fund, Internationella valutafonden, har som syfte att stödja stabilitet och samarbete i det internationella monetära systemet.

IMO

International Maritime Organization, Internationella sjöfartsorganisationen, utgör ett forum för internationellt samarbete kring regler och praxis som styr säkerheten till sjöss.

ITU

International Telecommunication Union, Internationella teleunionen är en mellanstatlig union för global samordning av telenät och teletjänster.

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization har som övergripande mål att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom kultur, vetenskap, utbildning och media.

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization, FN:s organisation för industriell utveckling, är FN-systemets samordnande organ för utvecklingsländernas industriexpansion och utveckling.

UNWTO

World Tourism Organization, Världsturismorganisationen, verkar som ett globalt forum för att utveckla hållbar turism över hela världen.

UPU

Universal Postal Union, Världspostunionen, är det primära forumet för samarbete mellan olika aktörer inom postsektorn.

WHO

World Health Organization, Världshälsoorganisationen, är den styrande och samordnande myndigheten för internationell hälsa inom FN-systemet.

WIPO

World Intellectual Property Organization, Världsunionen för den intellektuella äganderätten, har som syfte att upprätthålla respekten för upphovsrätten.

WMO

World Meteorological Organization, Meteorologiska världsorganisationen, främjar det internationella utbytet av meteorologiska data och information.

World Bank Group

World Bank Group (WBG), Världsbanksgruppen ger lån och tekniskt bistånd till utvecklingsländer för att minska fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt.

WTO

World Trade Organization, Världshandelsorganisationen, arbetar med att främja en gynnsam internationell handel och motverka att länder diskrimineras.

Mer om FN:s fackorgan

 • Joint Inspection Unit, JIU, lämnar en årlig rapport till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement No. 34.
 • Basic facts about the United Nations, 42nd Editions innehåller ett kapitel med information om de olika fackorganen. Publikationen uppdateras fortlöpande.
FN:s fackorgan

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online
Senast uppdaterad: 2024-02-15