Tanke- och religionsfrihet

I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Universal Declaration of Human Rights, som antogs av FN:s generalförsamling 1948 finns religionsfriheten formulerad i artikel 18: "Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor."

1981 antog generalförsamlingen Förklaringen om avskaffande av alla former av religiös ofördragsamhet - Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief (A/RES/36/55).

1986 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör - Special Rapporteur on freedom of religion or belief - med uppgift att granska frågan om religionsfrihet. Specialrapportören lämnar årligen en rapport, Annual report, om verksamheten till generalförsamlingen och FN:s människorättsråd.

Beirutdeklarationen

Genom Beirutdeklarationen 2017, uppmanas all världens trossamfund att försvara de mänskliga rättigheterna mot våld och diskriminering, Beirut Declaration on "Faith for Rights".

Kopplat till Beirutdeklarationen finns 18 åtaganden - Faith for rights - vilka ska fungera som stöd i upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna bland annat genom att förhindra att enskilda personer eller grupper diskrimineras på grund av sin religion. Faith for rights ska även säkerställa jämställdhet, minoriteters rättigheter och åsiktsfrihet, samt barn och ungdomars involvering.

Freedom of religion

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-04-10