Nationella minoriteters och urfolks rättigheter

Det finns ingen vedertagen internationellt erkänd definition av begreppet "ursprungsfolk". Självidentifikation brukar användas som ett grundläggande kriterium. En ofta använd definition är ILO-konventionen 169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, som innehåller formuleringen:

"Människor i självständiga länder som betraktas som infödda p.g.a. sin härstamning från befolkningar som är bosatta i landet, eller en geografisk region som landet tillhör vid erövrings- eller kolonisationstillfället eller i samband med etableringen av nuvarande statliga gränser och som, oberoende av sin rättsliga status har behållit sina egna, eller några av sina egna, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner".

Självbestämmanderätten

Självbestämmanderätten uttrycks i:

 1. FN-stadgan (UN Charter)
 2. FN:s konventionen om medborgerliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Genomförandet övervakas av the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).
 3. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.

Minoriteters rättigheter

Minoriteters rättigheter uttrycks i:

 1. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR). Genomförandet övervakas av the Human Rights Committee.
 2. FN-konventionen för barns rättigheter - Convention on the Rights of the Child. Genomförandet övervakas av the Committee on the Rights of the Child (CRC).
 3. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (antagen 1992). Genomförandet övervakas av Forum on Minority Issues.

MR för minoriteter och ursprungsfolk

1947 tillsatte Kommissionen för mänskliga rättigheter en underkommission för förebyggande av diskriminering och skydd av de mänskliga rättigheterna för minoriteter, ursprungsfolk och andra utsatta grupper - Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. 2008 ersattes underkommissionen av Human Rights Council Advisory Committee som fungerar som en tankesmedja åt FN:s Människorättsråd. Människorättsrådet ersatte MR-kommissionen 2006.

Arbetsgrupp för ursprungsfolk

1982 tillsattes The Working Group on Indigenous Populations (WGIP) för att underlätta dialogen mellan regeringar och ursprungsfolk. Arbetsgruppen utarbetade utkastet till deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter - Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, som antogs av FN:s generalförsamling i september 2007. Arbetsgruppen ersattes samma år enligt FN:s människorättsråds resolution 6/15 (A/HRC/6/15) av Forum on Minority Issues. Forumet är plattformen för dialog och samarbete i frågor som rör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter. Forum on Minority Issues styrs av Independent Expert on minority issues.

Tre FN-organ för ursprungsfolk

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) är ett permanent forum under ECOSOC för att bevaka ursprungsfolkens rättigheter. Den skapades år 2000 av Kommissionen för mänskliga rättigheter genom en resolution. Forumet är ett av tre FN-organ som arbetar med frågor rörande ursprungsfolk. De andra är Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples och Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples.

Speciell rapportör för minoritetsfrågor

Kommissionen för mänskliga rättigheter anmodade i resolution 2005/79 Högkommissarien för mänskliga rättigheter - High Commissioner for Human Rights - att utse en speciell rapportör för minoritetsfrågor - Independent Expert on minority issues. Mandatet har förnyats av Människorättsrådet i resolutionerna 7/6 (27 mars 2008) och 16/6 (24 mars 2011). Årsrapporterna ska innehålla redogörelser för människorättssituationen för minoriteter och förslag till åtgärder för att implementera de här rättigheterna.

I FN:s arbete för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling, samt fred och säkerhet ingår minoriteters rättigheter som en viktig och integrerad del. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har en ledande och samordnande roll inom FN-systemet i de här frågorna.

En dag, ett år och ett decennium

För att stärka minoriteternas röst i världssamfundet utnämndes år 1993 genom generalförsamlingens resolution 45/164 till det internationella året för världens ursprungsfolk, som följdes av ett internationellt årtionde 1995-2004 och en internationell dag varje år, den 9 augusti.

Andra program, fonder och fackorgan inom FN-organisationen, som arbetar för ursprungsfolkens och minoriteternas rättigheter är:

FN-organ

Svensk benämning

Mer i DagDok

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FN:s organisation för utbildning,vetenskap och kultur

UNESCO

WIPO

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

WIPO

Mer om FN och Nationella minoriteters och urfolks rättigheter

För mer information och dokument, se även:

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15