Kvinnors rättigheter

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor - CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women har till uppgift att granska uppföljningen av de principer, som finns fastlagda i Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor - Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. Dokumentet är juridiskt bindande för de stater, som ratificerat konventionen, och de ska rapportera till granskningskommittén vart fjärde år om anpassningen till konventionen. Kommittén rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen och lämnar en redogörelse till kvinnokommissionen.

Kommissionen för kvinnors ställning

Commission on the Status of Women (CSW) (Kommissionen för kvinnors ställning) är en särskild kommission inom det Ekonomiska och sociala rådet, som förbereder rekommendationer om kvinnors rättigheter. Kvinnokommissionen har kartlagt inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns och utarbetat internationella normer för att stoppa den. Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att de här rekommendationerna genomförs dels i FN-systemet och dels i medlemsländerna. Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnans ställning utarbetats av kvinnokommissionen.

FN:s kvinnokonferenser

Kommissionen har även haft ansvaret för förberedelserna och genomförandet av FN:s kvinnokonferenser:

 • Mexico City (1975)
 • Köpenhamn (1980)
 • Nairobi (1985)
 • Peking (1995)

Efter kvinnokonferensen i Peking har kommissionens mandat utökats till att omfatta uppföljning av implementeringen av dess handlingsplan, United Nations Beijing Declaration and Platform for Action.

En särskild rapportör av våld mot kvinnor

1994, resolution E/CN.4/RES/1994/45, tillsattes en särskild rapportör med uppgift att granska våld mot kvinnor, med uppgift att samla information och rapportera till den dåvarande Kommissionen för mänskliga rättigheter. Denna mekanism togs 2006 över av FN:s människorättsråd.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter - OHCHR - arbetar på bred front med att främja kvinnors rättigheter och understryker att kvinnors och flickors rättigheter är universella och ska integreras i alla MR-frågor.

UN Women

UN Women inrättades 2010, resolution A/RES/64/289, och var en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter för kvinnofrågor: 

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women 
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women
 3. OSAGI - The Office fo the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women 
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women

Genom omorganisationen lyfts kvinnofrågan som får en starkare position inom FN-systemet och en tydligare röst i globala sammanhang.

Övriga organ, program och fonder inom FN-organisationen, som arbetar med kvinnors rättigheter

FN-organ

Svensk benämning

Information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation

FAO

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden

IFAD

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNESCO

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur

UNESCO

UNFPA

FN:s befolkningsfond

UNFPA

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

World Bank Group

Världsbanksgruppen

World Bank Group

Mer om FN och Kvinnors rättigheter

Sedan 1950 har omkring 50 konventioner, som rör kvinnors ställning, utarbetats, flera av kvinnokommissionen:

Dokument från FN:s konferenser om kvinnors rättigheter:

 1. World Conference on the International Women's Year (1975 : Mexico City). Rapport från konferensen: E/CONF.66/34.
 2. World Conference of the United Nations Decade for Women (1980 : Copenhagen) Rapport från konferensen: A/CONF.94/35. and Corrigendum.
 3. World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace (1985 : Nairobi) and the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. Rapport från konferensen: A/CONF.116/28/Rev.1.
 4. United Nations Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Developmnt and Peace (1995 : Beijing). Rapport från konferensen: A/CONF.177/20/Rev.1.

För att följa upp och utvärdera resultaten av FN:s fjärde kvinnokonferens anordnade FN:s generalförsamling en specialsession i juni 2000:

Utrikesdepartementet (UD) har efter varje konferens givit ut sammanfattningar med information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten i serien Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet.

Litteratur

Se även DagDok: Kommissionen för kvinnors ställning.

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15