Åsikts- och yttrandefrihet

Redan i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna finns hänvisningar till åsikts- och yttrandefrihet som en mänsklig rättighet. I artikel 19 formuleras detta på följande sätt:

"Envar har rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

Principerna ligger till grund för Förenta Nationernas fortsatta arbete med resolutioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Åsikts- och yttrandefriheten finns uttryckt i artikel 19 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - International Covenant on Civil and Political Rights, som antogs 1966 och trädde i kraft tio år senare.

Sedan 1993 finns en specialrapportör som har till uppgift att granska frågan om åsikts- och yttrandefrihet - Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Specialrapportören rapporterar till FN:s människorättsråd.

Mer om FN och åsikts- och yttrandefrihet

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15