Internationell rätt

Förenta Nationerna har till uppgift att på ett fredligt sätt lösa internationella konflikter. Internationella domstolen är dess viktigaste juridiska organ.

INTERNATIONELL RÄTT PER ÄMNE

FN:s uppdrag

FN ska i enlighet med den första artikeln i Förenta Nationernas stadga "tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott." Detta ska ske

 • genom fredliga medel
 • i överensstämmelse med rättvisan
 • i överensstämmelse med den internationella rättens principer.

Generalförsamlingen har rätt att inrätta underorgan för att utföra dessa funktioner. Rapporterna från underorganen behandlas i Sjätte utskottet (Sixth Committee), vilken rekommenderar åtgärder som generalförsamlingen bör vidta.

Internationella domstolen

Internationella domstolen grundades 1946 för att tjänstgöra som FN:s huvudsakliga juridiska organ. Domstolen hjälper stater att lösa juridiska tvister och har gett viktiga råd om rättsliga aspekter på åtgärder av FN.

FN:s arbete inom internationell rätt

En stor del av den politiska processen i FN består i att etablera eller utvidga internationella lagar, regler och normer över alla aktivitetsområden. Man har bland annat gett betydelsefulla bidrag till en utvidgning av regelverket för staters förhållande till varandra genom kodifiering och utveckling av folkrätten.

Genom FN har initiativ tagits till hundratals internationella konventioner och fördrag. Det omfattar allt från avtal som reglerar diplomatiska relationer och internationell handel till sådana som skyddar miljön och försvarar mänskliga rättigheter. Dessa fördrag är bindande för de länder som skriver under dem.

Mer om FN och internationell rätt

 • International Law på FN:s webbplats.
 • United Nations Juridical Yearbook. Juridiskt material som är relevant för Förenta Nationerna och andra internationella organisationer. Utdrag ur årsboken: Codification and Progressive Development of International Law.
 • Repertory of Practice of United Nations Organs är en juridisk uttolkning av beslut som tagits av FN:s huvudorgan, applicerade på FN-stadgans olika artiklar. Samtliga kapitel finns publicerade elektroniskt.
 • Frågor rörande rättssäkerhet och rättsstatlighet har blivit en del av den internationella agendan. United Nations and the Rule of Law är en samlad ingång till rapporter och dokument, resurspersoner och instanser inom FN-systemet.
 • UN Treaty Series (UNTS) är en omfattande traktatssamling utgiven av FN, som täcker perioden 1946 och framåt.
 • The Audiovisual Library of International Law är en multimediaresurs som erbjuder kurser och föreläsningar samt länkar till källmaterial inom ämnesområdet internationell rätt. Den består av tre delar: 
  • Historic Archives med viktiga dokument antagna inom ramen för Förenta Nationerna sedan 1945;
  • Lecture Series som innehåller en serie föreläsningar av framstående forskare på området;
  • Research Library med länkar till traktat, forskningsrapporter, publikationer och ämnesguider.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15