Flyktingfrågor

Världen över finns mer än 80 miljoner människor som tvingats på flykt i eller utanför sitt hemland på grund av förföljelse, brott mot mänskliga rättigheter, krig, inbördeskrig och väpnade konflikter. Flyktingproblemet har blivit allt större, mer komplicerat och globalt.

FN:s system för skydd och bistånd

FN:s system för skydd av och bistånd till flyktingar vilar på två grundpelare: FN:s flyktingkonvention från 1951, Genèvekonventionen, med tilläggsprotokoll från 1967 - Convention relating to the Status of Refugees och Protocol relating to the Status of Refugees - och stadgarna för FN:s flyktingkommissariat - Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.

FN:s flyktingorgan

FN:s flyktingorgan - United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, har ansvaret för att leda och koordinera internationellt agerande för skydd av flyktingar över hela världen och lösning av flyktingproblemen. Ofta handlar det om katastrofbistånd, men när flyktingsituationer blir utdragna, är det viktigt att inrikta arbetet på mer långsiktiga lösningar. FN arbetar därför på bred front med flyktingfrågan och har ett väl etablerat samarbete med andra internationella organisationer och folkrörelser.

Världsflyktingdagen

World Refugee Day uppmärksammas varje år den 20 juni.

Den 4 december 2000 antog FN:s generalförsamling resolution 55/76. I denna noterades det att år 2001 firade FN:s flyktingkonvention, Convention relating to the Status of Refugees, 50 år. Efter en överenskommelse med Organization of African Unity (OAU) infördes en internationell flyktingdag den 20 juni som sammanföll med den afrikanska flyktingdagen, Africa Refugee Day.

FN-organ, fonder, program och kommittéer som arbetar med insatser för flyktingar

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation

FAO

IASC

Inter-Agency Standing Committee

IASC

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp

OCHA

Special Representative for Children and Armed Conflict

Generalsekreterarens speciella representant för barn i väpnade konflikter

Barn i väpnade konflikter

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNFPA

FN:s befolkningsfond

UNFPA

UN-HABITAT

FN:s centrum för boende och bebyggelsefrågor

UN-HABITAT

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

UNISDR

Internationell strategi för begränsning av naturkatastrofer

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

Mer om FN och flyktingar

 • UNHCR. Flyktingkonventionen och dess protokoll, samt uppgifter om underskrifter, ratificeringar, reservationer och förarbeten s k 'travaux préparatoires'. På webbplatsen finns bakgrundsinformation, statistik, nyhetsmaterial, rapporter och landöversikter.

FN har upprättat flera juridiska instrument för skyddet av flyktingar:

Webbplatser och forskningsguider

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-25