Miljöfrågor och hållbar utveckling

FN:s miljöprogram - United Nations Environment Programme (UNEP) antogs 1972. År 1988 grundades FN:s klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och 1992 FN:s kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD). Samma år resulterade FN:s konferens i miljö- och utveckling i United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC).

FN:s miljöprogram (UNEP)

"Människan har rätt till en hälsosam miljö och ansvar för att skydda och förbättra miljön åt framtida generationer" enligt en deklaration som antogs vid FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972. Samma år upprättade generalförsamlingen FN:s miljöprogram - UNEP.

UNEP:s arbete

FN:s miljöprogram ansvarar för att

 • studera miljöfrågor
 • verka för en sundare miljö
 • samordna FN:s aktiviteter på miljöområdet.

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

Femton år efter Stockholmskonferensen presenteras ett viktig miljödokument i FN som argumenterar för en hållbar utveckling. I dokumentet betonar man att miljömässig överlevnad är otänkbar utan utveckling, men att den ekonomiska utvecklingen måste ske på ett sådant sätt att möjligheterna inte förstörs för kommande generationer.

År 1992 upprättades FN:s kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) för att förbättra FN:s koordinering av miljö- och utvecklingsaktiviteter.

FN:s klimatpanel (IPCC)

FN:s klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) grundades 1988 av FN-organen WMO och UNEP. Syftet var att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och mänsklig aktivitet.

IPPC:s larmrapporter har väckt stor uppmärksamhet och citeras ofta i miljödebatten.

FN:s klimatkonvention (UNFCCC)

1992-års "Earth Summit" i Rio, Brasalien, resulterade i FN:s klimatkonvention - United Nations Framework Convention on Clime Change (UNFCCC). Det var ett första steg för att hantera klimatförändringsproblemet. I dag har 197 länder ratificerat konventionen. Conference of the parties (COP) är UNFCCC:s högsta beslutande organ. Alla stater som är parter i UNFCCC är representerade vid COP som möts varje år, såvida inte parterna bestämmer något annat.

Klimatonventionens yttersta mål är att förhindra "farlig" mänsklig påverkan av klimatet. Den ligger till grund för Kyotokonventionen.

Världskonferenser om miljöfrågor

Det har hållits flera världskonferenser om miljöfrågor inom FN:s ram.

 1. Förenta Nationernas miljökonferens i Stockholm, 1972
 2. Förenta Nationernas miljökonferens i Nairobi, 1982
 3. Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992
 4. Förenta Nationernas världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg, 2002
 5. Förenta Nationernas klimatkonferens i Bali 2007 (COP13)
 6. Förenta Nationernas klimatkonferens i Poznan 2008 (COP14)
 7. Förenta Nationernas klimatkonferens i Köpenhamn 2009 (COP15)
 8. Förenta Nationernas klimatkonferens i Cancún 2010 (COP16)
 9. Förenta Nationernas klimatkonferens i Durban 2011 (COP17)
 10. Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012 (Rio+20)
 11. FN:s klimatkonferens i Doha 2012 (COP18).

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio, 1992

Tjugo år efter den första internationella miljökonferensen kallade FN till en ny konferensom miljö och utveckling. Målet var att hitta sätt att motverka natur- och miljöförstöring och att hjälpa länder till hållbar utveckling.

Konferensen resulterade i bl a:

Agenda 21

Specialsession om Riokonferensen 1997

1997 ägnade generalförsamlingen en specialsession åt att utvärdera resultatet från Riokonferensen: Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21 (Earth Summit +5), i New York, 23-27 juni.

Riokonferensens handlingsplan Agenda 21. Environment and Development. Rio de Janeiro, 14 June 1992 och slutdeklarationen Rio Declaration on Environment and Development.

Toppmöte för hållbar utveckling 2002

FN:s generalförsamling sammankallade ett toppmöte för hållbar utveckling: Världstoppmötet om hållbar utveckling - World Summit on Sustainable Development i Johannesburg 26 augusti-4 september 2002.

Klimattoppmöte i New York 2009

Den 22 september 2009 sammankallade generalsekreteraren ett klimattoppmöte i New York, Summit on Climate Change. Syftet var att lägga en grund till det nya globala klimatavtal som skulle förhandlas fram under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn samma år.

Mer om FN och miljöfrågor och hållbar utveckling

Rapportering från miljökonferenserna finns i följande publikationer:

 1. Förenta Nationernas miljökonferens i Stockholm, 5-16 juni 1972. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 5-15 June 1972. Sales no. E.73.II.A.14. Finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
 2. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 finns publicerad på UNEP:s webbplats.
 3. United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. UNCED-biblioteket. Vol 1-3. Stockholm: Miljö- och Naturresursdepartementet. Finns på Dag Hammarskjöldbiblioteket.
 4. Handlingsplanen från Riokonferensen Agenda 21. Environment and Development. Rio de Janeiro, 14 June 1992 samt slutdeklarationen Rio Declaration on Environment and Development finns i fulltext via FN:s webbplats, United Nations Environment Programme
 5. Bakgrundsinformation, rapporter och dokument från Earth Summit +5 - Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21, New York, 23-27 June 1997 finns på FN:s webbplats.
 6. Information om Världstoppmötet om hållbar utveckling samt relevanta dokument i fulltext finns på Johannesburg Summit 2002.  
 7. Bakgrundsinformation och dokumentation från FN:s klimatkonferenser i Bali 2007- United Nations Climate Change Conference in Bali - samt i Poznan 2008 - United Nations Climate Conference in Poznan - finns på respektive webbplats.
 8. Rapporter och dokument i fulltext från FN:s klimatpanel, IPPC finns på dess webbplats.
 9. Program och uttalanden från FN:s klimattoppmöte i New York den 22 september 2009 finns på FN:s webbplats.
 10. Bakgrundsinformation samt dokument och rapporter från FN:s klimatkonferens i Köpenhamn finns på UN Climate Change Conference in Copenhagen COP 15/CMP 5 7 to 18 December.
 11. Slutdokumentet från Köpenhamnskonferensen, The Copenhagen Accord, har publicerats som advance unedited version och draft text (pdf). 
 12. Dokument och rapporter från klimatkonferensen i Cancún 2010 finns på UN Climate Change Conference in Cancun.
 13. Bakgrundsinformation, rapporter och dokument från FN:s konferens om hållbar utveckling - Rio+20 finns publicerat på dess webbplats. Slutdokumentet The Future We Want finns i fulltext på samtliga FN-språk.