Nedrustning

I FN-stadgan formuleras ett löfte om att rädda kommande generationer från krigets gissel. Den första resolutionen, som generalförsamlingen antog vid sitt första möte 1946, gällde nedrustning. Sedan dess har nedrustningsfrågorna stått på FN:s dagordning.

Både generalförsamlingen och säkerhetsrådet beaktar nedrustningsfrågor, i enlighet med artiklarna 1126 och 47 i FN-stadgan.

De har också skapat underordnade organ som fokuserar på nedrustningsfrågor.

Generalförsamlingen och nedrustning

Generalförsamlingen beaktar alla frågor om internationell säkerhet och nedrustning och antar numera ca 60 resolutioner årligen i dessa frågor. Det första utskottet, ett av de sex huvudutskotten i generalförsamlingen, har nedrustning och internationell säkerhet på sin dagordning. Generalförsamlingen har även ägnat tre specialsessioner åt nedrustning:

 1. 10th session (1978).
 2. 12th session (1982)
 3. 15th session (1988)

Kommissionen för nedrustning (UNDC)

Kommissionen för nedrustning - UN Disarmament Commission (UNDC) - är ett organ som är underordnat generalförsamlingen. Det består av alla medlemsländer och ordnar ett årligt forum under tre veckor varje vår för diskussion om specifika nedrustningsfrågor och utformning av rekommendationer till generalförsamlingen.

Nedrustningskonferensen i Genève (CD)

Nedrustningskonferensen i Genève - Conference on Disarmament (CD) - är det viktigaste internationella organet för förhandlingar om nedrustning. Den rapporterar till generalförsamlingen, som tar ställning till de förslag som konferensen enats om. Förhandlingarna har resulterat i flera viktiga konventioner på nedrustningsområdet. Konferensen håller årliga sessioner med början i januari. Varje session är uppdelad på tre perioder på 10, 7 respektive 7 veckor.

Avdelningen för nedrustningsärenden inom FN-sekretariatet (UNODA)

Avdelningen för nedrustningsärenden inom FN-sekretariatet - United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) - är ett rådgivande organ till generalsekreteraren. Här förbereds rapporter och bedrivs forskning i nedrustningsfrågor. Avdelningen framställer informationsmaterial och har upprättat databaser, som förtecknar konventioner och resolutioner på området. En del av verksamheten utgörs av stöd till implementeringen av redan existerande nedrustningsavtal samt hjälp med förhandlingar.

Regionala nedrustningscentra

UNODA är ansvarigt för tre regionala nedrustningscentra i

Mer om FN och nedrustning

Dokument och rapporter

Webbplatser och forskningsguider

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-13