Minröjning

Det finns mer än 100 miljoner landminor nedgrävda i jorden och det kan ta 1100 år att oskadliggöra dem. Landminorna kan vara aktiva under flera decennier och de orsakar oerhörda lidanden hos de drabbade men också höga kostnader och ytterligare bördor för redan fattiga länder.

Landminor kan röjas men det är ett tidsödande arbete som innebär stora kostnader. Att tillverka en landmina kostar bara ca 3 dollar, medan det kan kosta upp till 1000 dollar att oskadliggöra den.

Ottawakonventionen - förbud mot minor

I FN:s arbete med att sätta stopp för det lidande och de förluster som orsakas av landminor antogs, i Ottawa, 1997 Ottawafördraget, eller Minförbudsfördraget, formellt Konvention om förhindrande av användning, lagring, produktion och omplacering av truppminor och om deras förstörelse, förbjuder totalt alla truppminor (The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction). Det kallas också för Ottawakonventionen och trädde i kraft 1999. Konventionens fyra mål är att:

 1. Säkerställa länders anslutning
 2. Förstöra lagrade minor
 3. Rensa minerade områden
 4. Hjälpa offren

Konventionens huvudsyfte är ett förbud mot användning, utveckling, tillverkning, anskaffning, överföring och lagerhållning av antipersonella minor. Befintliga lager av sådana minor ska förstöras. Den syftar även till att säkerställa röjningen av minfält, erbjuda stöd till min-offer och bidra till förstöringen av lagrade minor.

FN-organens insatser

Flera av FN:s institutioner, organ, program och fonder arbetar aktivt med kampen mot användandet av minor.

UNMAS

The United Nations Mine Action Service (UNMAS) inrättades 1997 som en central enhet för FN-organisationen med uppgift att samordna insatserna i kampen mot bruket av minor. UNMAS samarbetar med flera andra FN-institutioner, organ, program och fonder för att säkerställa ett effektivt och proaktivt arbete mot landminor och explosiva lämningar, däribland klustervapen, som blivit kvar efter ett krig.

UNICEF

En särskilt utsatt grupp är barnen, som genom sin naturliga nyfikenhet och önskan att leka, löper stor risk att skadas och lemlästas av nedgrävda minor. UNICEF arbetar för att i samarbete med lokala icke statliga organisationer organisera stöd och upplysningskampanjer och driva frågan om ett totalt förbud mot landminor.

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor - Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) - bevakar bruket av landminor, samlar information och gör översikter.

WHO

Världshälsoorganisationen - World Health Organization (WHO) ger stöd till behandling och rehabilitering av minoffer.

UNDP

FN:s utvecklingsprogram - United Nations Development Programme (UNDP) deltar i det långsiktiga arbetet med minröjning och upplysningskampanjer.

För mer information om FN-organ som är involverade i minröjning, se E-Mine. The UN Mine Action Gateway.

Internationella dagen för minor

Internationella dagen för minor och minröjning - International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action - infaller varje år den 4 april, (A/RES/60/97).

Mer om FN och minröjning

Webbplatser och forskningsguider

 • UNMAS. FN:s insatser i kampen mot bruket av minor och utbredningen av minor i världen, samt landrapporter.
 • E-mine: UN Mine action informatiom om FN.s arbete med minröjning och minors inverkan på människor.
 • Se även DagDok : UNIDIR för mer information.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-03-13