Fredsbevarande

Fredsbevarande nämndes aldrig i FN-stadgan som ett av FN:s verktyg. Ändå tog det bara tre år innan man insåg behovet av för denna helt nya teknik: att använda trupper under FN-kommando för att hindra stridande länder eller samhällen från strider, medan man gör fredsbevarande ansträngningar. Denna teknik med att upprätthålla fred implementerades tretton gånger under FN:s fyrtioförsta år. Sedan dess har många missioner upprättats och utvidgat det fredsbevarande konceptet dramatiskt till att innesluta både fredsskapande och fredsbyggande.

Fredsbevarande i FN-stadgan

Fredsbevarande uppkom och utvecklades i stor utsträckning på ad hoc-basis. Varje operation har skräddarsytts för att möta en specifik konflikts behov. Som ett koncept ligger fredsbevarande någonstans mellan kapitel VI och VII i FN-stadgan:

 • Kapitel VI skildrar i stora drag de medel som länder kan använda för att avgöra tvister: förhandlingar, utredning, medling, förlikning, skiljedomsförfarande, biläggande, regionala institutioner eller arrangemang eller andra fredliga medel.
 • Kapitel VII föreskriver verkställande handling från FN:s medlemsstater, däribland användandet av väpnade styrkor eller andra kollektiva åtgärder för att ta itu med "hot mot freden".

Huvudorganens roll i fredsarbetet

Fredsbevarande fastställs av säkerhetsrådet som, enligt FN-stadgan, har det primära ansvaret för internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet ger de fredsbevarande verksamheterna deras politiska mandat. Generalförsamlingen ansvarar för budgeten och den operativa kontrollen sköts av generalsekreteraren och sekretariatet.

Mer om FN och fredsbevarande

Webbplatser och forskningsguider

Mer information om fredsbevarande operationer i DagDok. Se även Konfliktförebyggande åtgärder, preventiv diplomati.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. Alla FN:s officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Senast uppdaterad: 2024-02-15