Arkiverade nyheter

Här finns arkiverat material som tidigare har publicerats under rubriken Aktuellt.

Vad gör FN för att bemöta krisen i Syrien?

29 augusti 2013

FN:s Department of Public Information (DPI) har tagit fram en ny publikation för att kunna sprida information om och belysa vad FN gör för att bemöta krisen i Syrien. Meddelandet, som publiceras varje vecka, syftar till att ge en inblick i FN:s arbete med att lösa krisen.

Läs DPI Syria Updates.

Mer information om FN och Syrienkrisen:

UNRIC-bibliotekets 'Backgrounder : Syrian Arab Republic'

UN News Focus : Syria

Förenta Nationerna och Egypten

20 augusti 2013

FN:s generalsekreterare upprörs över den våldsamma utvecklingen i Egypten. Han fördömer attackerna mot kyrkor, sjukhus och andra offentliga byggnader och menar att de är oacceptabla. (SG/SM/15221-AFR/2682, 17 augusti 2013), http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sgsm15221.doc.htm

Se UNRIC Library 'Backgrounder' om Egypten för mer information om ämnet. Här finns information om FN:s enheter i Egypten, ett urval av uttalanden och tal och länkar till artiklar i FN:s tidskrifter och till FN-dokument.

Arkivet för FN:s War Crimes Commission är nu tillgängligt i ICC Legal Tools Database

7 augusti 2013

ICC Legal Tools Database hittas mer eller mindre alla fria handlingar från United Nations War Crimes Commission (UNWCC). Databasen finns tillgänglig här

Mer om Internationella brottmålsdomstolen.

FN svarar på krisen i Syrien

18 juni 2013

Läs om den senaste utvecklingen i Syrienkrisen. Hitta information om bakgrunden till FN:s engagemang, den humanitära insatsen och mänskliga rättigheter, samt de officiella FN-trycken och pressmeddelanden.

UN News Centre / In Focus: Syria

INDEX TO PROCEEDINGS tillgängliga för nedladdning

18 juni 2013

Den tryckta versionen av INDEX TO PROCEEDINGS (ITP) upphörde 2011. Den fortsätter att utkomma men endast digitalt, med start från och med 2012:

Index to Proceedings (ITP) är ett mycket användbart verktyg som ger en översikt till Förenta Nationernas huvudorgans årliga möten. Publikationen består av ett sakregister till samtliga handlingar som utfärdats av organet i fråga under en viss session / år och ett index till anföranden inför forumet i fråga under en viss session / år. 

Palestina erhåller observatörsstatus i FN

Vid en omröstning i FN:s generalförsamling röstade 138 länder för att ge Palestina status som observatör utan medlemskap, 9 länder röstade nej och 41 avstod.

Detta är ett steg på vägen mot ett erkännande av Palestina som en fullvärdig stat och ger palestinierna större inflytande över den internationella politiken bl a genom att man nu kan bli medlem i olika FN-organ.

För mer information, se:

FN:s klimatmöte - COP 18

Samtliga 195 länder som anslutit sig till FN:s klimatkonvention – UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – samlas mellan den 26 november och 7 december 2012 i Doha, Qatars huvudstad, till FN:s artonde möte i serien Conference of the Parties – COP 18.

Huvudpunkter är en ny åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, som löper ut i år, fortsatt arbete med ett nytt global klimatavtal samt en plan för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

För mer information, se:

Lakhdar Brahimi ersätter Kofi Annan som internationell medlare i Syrien

Den algeriske diplomaten Lakhdar Brahimi efterträder Kofi Annan som internationell medlare i Syrien. Brahimi, som är 78 år, är en erfaren diplomat. Han var tidigare Algeriets utrikesminister och har varit FN-sändebud i Afghanistan och Irak och haft medlingsuppdrag i flera konflikter såsom Haiti, Sydafrika, Zaire och Libanon.

Se även:

FN:s konferens om hållbar utveckling - Rio+20

FN:s konferens om hållbar utveckling äger rum i Rio de Janeiro den 20-22 juni 2012. Den har fått beteckningen Rio+20 eftersom det gått 20 år sedan det förra mötet i Brasilien på detta tema.

FN har anordnat konferenser på temat hållbar utveckling vart tionde år sedan 1972. Efter konferenserna i Stockholm 1972Nairobi 1982Rio de Janeiro 1992 och Johannesburg 2002 blir konferensen i Rio de Janeiro 2012 FN:s femte stora världstoppmöte om hållbar utveckling.

Grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt det institutionella ramverket för hållbar utveckling är konferensens tema. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet - måste finnas med i alla aspekter av FN:s arbete och målet med konferensen är att säkra förnyat politiskt engagemang för hållbar utveckling och att diskutera nya utmaningar. Man vill även utvärdera de framsteg som uppnåtts och belysa brister i genomförandet av överenskommelser från tidigare toppmöten.

I slutdokumentet ? The Future We Want - bekräftas de beslut som fattats vid de tidigare konferenserna i Stockholm, Rio och Johannesburg. Alla länder uppmanas att arbeta för en grön ekonomi som ska skapa bättre villkor för människor utan miljöförstöring. En nytt begrepp är hållbarhetsmål - Sustainable Development Goals, SDGs - för alla länder som ska arbetas fram till 2015. Dessa ska ersätta millenniemålen från 2000.

Se även:

FN skickar observatörer till Syrien

FN:s säkerhetsråd godkänner genom att enhälligt anta resolution 2042 att 30 observatörer skickas till Syrien för att övervaka vapenvilan. Några dagar senare följs detta beslut av ytterligare en resolution 2043, där insatsen förstärks och kommer att uppgå till 300 observatörer. Uppdraget har fått beteckningen UNSMIS - United Nations Supervision Mission in Syria.

Ryssland har tidigare motsatt sig alltför stränga formuleringar och "ultimatum" mot regimen, men säkerhetsrådet fördömer nu också de kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i Syrien, och säger att andra åtgärder kan bli aktuella om våldsamheterna fortsätter.

Se även:

Jan Eliasson - FN:s vice generalsekreterare

Svensken Jan Eliasson, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling samt svensk FN-ambassadör, utrikesminister och kabinettssekreterare, har utsetts till vice generalsekreterare i FN. Han tillträder tjänsten den 1 juli.

Posten som vice generalsekreterare - Deputy Secretary General - inrättades av generalförsamlingen 1997 som ett led i FN:s reformering för att bistå generalsekreteraren i hans arbete som chef för FN-sekretariatet samt vid behov agera som hans ställföreträdare. 

Se även:

FN:s klimatkonferens i Durban 2011 avslutas med nytt avtal

Efter två intensiva veckor har klimatförhandlingarna vid COP17 i Durban, Sydafrika avslutats med en ny handlingsplan - Durban Platform for Enhanced Action.  Där förbinder man sig att föränga Kyotoprotokollet och arbeta fram ett nytt lagligt bindande avtal som täcker alla nationer till 2015 och som ska börja följas 2020.

En grön klimatfond skall skapas för att stödja klimatanpassning och cleantech-projekt. För första gången ingår alla länder under samma ramverk men skrivningar, som slår fast att rika, industrialiserade länder har ett större ansvar för att bära kostnaderna för klimatförändringarna än utvecklings-
länderna.

Se:

Generalförsamlingen hedrar minnet av Dag Hammarskjöld, 2011

Den 13 september inleddes generalförsamlingens 66:e session med att hedra minnet av Dag Hammarskjöld - FN:s andre generalsekreterare, som omkom för 50 år sedan under ett FN-uppdrag.

Bland den mängd frågor, som finns på generalförsamlingens agenda, betonades särskilt vikten av ett intensivt och målmedvetet samarbete 
för att nå en fredlig lösning av pågående konflikter samt en vitalisering 
av FN-organisationen med skärpt vaksamhet och beredskap vid katastrofsituationer och höjd beredskap inför klimatfrågan.

För mer information
se:

Sydsudan - FN:s 193:e medlemsstat, 2011

Världens yngsta nation - Sydsudan - blev världssamfundets 193:e medlemsstat den 14 juli 2011, när generalförsamlingen genom acklamation antog landet som ny FN-medlem. Sydsudan förklarade sin självständighet den 9 juli i år efter en folkomröstning i frågan.

För mer information
se:

FN följer utvecklingen i arabvärlden

FN:s generalsekreterare Bank Ki-moon och har i flera uttalanden fördömt våldet mot fredliga demonstranter och uttryckt sin oro över utvecklingen i arabvärlden.

FN:s säkerhetsråd har i ett slutet möte diskuterat utvecklingen i Libyen. 
I ett officiellt uttalande kräver rådet att våldet mot civila omedelbart ska upphöra och att de skyldiga till attackerna skall ställas till svars. 
En resolution antas  enhälligt för att införa sanktioner mot Moammar Kadaffi och andra ledare i Libyen. Säkerhetsrådet har även beslutat att hänskjuta frågan om situationen i Libyen till internationella brottmålsdomstolen. Den 17 mars antar säkerhetsrådet resolution 1973, som innebär att en flygförbudszon inrättas över Libyen med "alla nödvändiga åtgärder" för att skydda civilbefolkningen. Tio länder röstade för resolutioner medan Ryssland, Kina, Tyskland, Brasilien och Indien lade ner sina röster.

FN:s människorättsråd håller en specialsession om situationen i Libyen. För att markera att regimer, som hotar sina medborgare med vapen, inte kan inneha en plats i FN:s människorättsråd, har generalförsamlingen enhälligt antagit en resolution, som tillsvidare utesluter Libyens medverkan i rådet.

För mer information
se:

FN:s klimatkonferens i Cancún, Mexiko

FN:s klimatkonferens - United Nations Conference on Climate Change COP 16 /CMP 6 ägde rum i Cancún, Mexiko. Mötet, som pågick mellan 29 november och 10 december, var en direkt uppföljning av fjolårets klimatmöte i Köpenhamn.

Målet var att nå en överenskommelse om utsläppsminskningar efter Kyotoprotokollet. Andra viktiga frågor på agendan var klimatbistånd, anpassning till klimatförändringar, begränsning av skogsskövling samt överföring av teknik till fattiga länder.

Efter hårda förhandlingar kunde man enas om en global överenskommelse mellan de länder som vill förlänga Kyotoavtalet och de som vill ha ett helt nytt avtal. Till framgångarna hör beslut om att inrätta en grön klimatfond - GCF, som ska ge stöd till klimatåtgärder i fattiga länder, ett fortsatt program för att hejda regnskogsskövlingen samt ett regelverk för mätning, rapportering och uppföljning av utsläppsminskningar.

För mer information
se:

FN:s 65:e generalförsamling invigd

Tisdagen den 14 september invigdes den 65 sessionen av FN:s generalförsamling i New York med över 160 diskussionsämnen på agendan. Till dess ordförande har utsetts schweizaren Joseph Deiss.

Frågor som berör FN:s reformering, en hållbar utveckling för miljön samt arbetet med millenniemålen kommer att få särskild prioritet. Den 20-22 september sammankallar FN:s generalsekreterare ett Millennietoppmöte - Summit on the Millennium Development Goals.

Se:

UN Women - ett historiskt beslut

Generalförsamlingen antog den 2 juli en historisk resolution, som ligger till grund för tillkomsten av en ny enhet inom FN för att stärka kvinnors ställning.

Den nya enheten har det officiella namnet UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Womenmen kommer att få beteckningen UN Women.

UN Women är en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter för kvinnofrågor: UNIFEM - UN Development Fund for WomenDAW - The Division for the Advancement of WomenOSAGI - The Office fo the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women samt INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women.

Genom denna omorganisationen förväntas kvinnofrågan få en starkare postition
inom FN-systemet och en tydligare röst i globala sammanhang.

UN Women ska inleda sitt arbete den 1 januari 2011, och till chef för den nya enheten
har utsetts Chiles förra president Michelle Bachelet. 

Se:

Se även DagDok: UN Women.

FN:s informationsresurser om Haiti, 2010

News Focus: Haiti earthquake är en nyhetsportal från UN News Centre med sammanställning av FN:s informationsresurser om Haiti . Här finns nyheter, rapporter från Förenta Nationerna och olika fackorgan, resolutioner, mötesprotokoll och uttalanden.

Aktuellt från FN på Youtube

The United Nations provides daily new through its television channel UN Channel on Youtube

FN:s klimatkonferens i Köpenhamn, 2009

The United Nations Climate Conference - The 15th Conference of Parties (COP15) to the United Nations Framework Convention on Climate Change samlar representanter från 192 nationer.

Målsättningen med konferensen är att nå fram till ett internationellt avtal som skall ersätta Kyotoprotokollet 2013. Målet är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser samt att nå en överenskommelse om bistånd till utvecklingsländerna för att underlätta deras klimatarbete.

Köpenhamnsöverenskommelsen - The Copenhagen Accord  - advance unedited version och draft text.

För mer information
se

Se även DagDok: Miljöfrågor och hållbar utveckling 

FN i samarbete med Google mot fattigdom

FN har i samarbete med Google och Cisco lanserat en ny webbplats - the MDG Monitor. Där kan man följa utvecklingen i enskilda länder för att nå millenniemålen - de åtta utvecklingsmål, som FN:s medlemsstater kommit överens om och som ska ha nåtts 2015. 

MDG Monitor kommer att följa utvecklingen på en rad områden i nästan alla länder i världen, bland annat om länderna lyckas nå målen inom hälsa, utbildning och kvinnor rättigheter. 

Via programmet Googel Earth kan användarna ge sig ut i världen och få en tredimensionell bild av exakt hur långt ett projekt kommit.   

För mer information 
se

Se även

FN:s årsbok lanseras som databas, 2008

Förenta Nationernas egen årsbok Yearbook of the United Nations med en detaljerad beskrivning över organisationens arbete för varje år har publicerats sedan 1945. 

Den har nu lanserats som databas, fritt tillgänglig online via http://unyearbook.un.org/ med flera goda sökmöjligheter.

Det är en viktig informationskälla, som ger en ansenlig översikt över organisationens arbete över tid med hänvisningar kärndokument och rapporter.

UN News Centre.

Internationell konferens om Irak i Stockholm, 2008.

International Compact with Iraq (ICI) är ett internationellt partnerskap med syfte att stödja återuppbyggnaden i Irak samt den politiska processen mot utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter.  

Partnerskapet innebär ett åtagande från irakisk sida att genomföra ekonomiska och politiska reformer med internationellt stöd. Den irakiska regeringen leder ICI med FN som medordförande.  

ICI lanserades i Sharm el-Sheikh i Egypten 2007. Den 29 maj 2008 står Sverige värd för det första uppföljningsmötet. Vid detta möte medverkar bland andra Iraks premiärminister Nuri al-Maliki, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och USA:s utrikesminister Condoleezza Rice. 

För mer information
se

Se även

FN:s klimatkonferens 2007 på Bali

FN:s klimatkonferens - the United Nations Climate Change Conference - ägde rum mellan den 3-14 december 2007 på Bali. Den viktigaste frågan var att enas om en plan för en framtida internationell klimatöverenskommelse efter Kyotoprotokollet, som löper ut 2012.   

Det rådde stor splittring vid konferensen. Alla var eniga om att det nu krävs drastiska utsläppsminskningar globalt, men USA motsatte sig preciserade procentsatser  Efter en dags förlängning och ovisshet om utgången ända in i det sista enades man om en "färdplan" som ska vara klar till 2009. Denna plan innebär, att alla världens länder nu åtar sig att bekämpa klimatförändringarna och att utvecklingsländerna har stärkt sina positioner genom att säkerställa att i-länderna ska bidra med teknik och kunskap samt pengar för att även de fattiga länderna ska kunna minska utsläppen. 

För mer information
se

Se även

Nobels fredspris till FN:s klimatpanel

FN:s klimatpanel och USA:s förre vicepresident Al Gore hedras med Nobels fredspris 2007 för arbetet med att bygga upp och sprida information kring klimatförändringarna samt insatser för att lägga grunden till åtgärder för att motverka denna utveckling. 

För mer information om FN:s klimatpanel, 
se IPCC official web site

Se även DagDok: 
Miljöfrågor och hållbar utveckling  


FN-styrka till Darfur

Efter månader av diskussioner har FN:s säkerhetsråd enhälligt antagit resolution 1769, enligt vilken FN och Afrikanska unionen gemensamt ska skicka en fredsbevarande styrka till den konfliktdrabbade Darfurprovinsen i Sudan. 

Styrkan, som fått beteckningen UNAMID - the United Nations/African Union Hybrid Operation in Darfur - ska bestå av sammanlagt 26 000 soldater och poliser och kommer därmed att bli den största fredsbevarande styrkan i världen. De flesta soldaterna skall rekryteras från afrikanska länder. Det inledande mandatet omfattar 12 månader, och styrkan ska vara på plats vid årsskiftet. 

Resolutionen ger i enlighet med FN-stadgans sjunde kapitel UNAMID mandat att vidta "nödvändiga åtgärder" för att skydda civila. Styrkorna får endast bruka våld i självförsvar, för att säkerställa hjälparbetares säkerhet och i händelse av attack mot civila. Resolutionen innefattar även restriktioner som den sudanesiska regeringen kan utnyttja. Styrkan får exempelvis inte beslagta illegala vapen, bara övervaka dem - en försvagning jämfört med tidigare utkast till resolutionen. Det saknas också skrivningar om påföljd, om inte resolutionens krav efterlevs. 

Se även
UN News Centre, News Focus, Sudan
Security Council Press Release SC/9089
Security Council Meeting S/PV/5727, Tuesday, 31 July 2007


Sanktioner mot Iran

FN:s säkerhetsråd antog den 24 mars 2007 enhälligt resolution 1747, som innebär skärpta sanktioner mot Iran. Resolutionen innehåller bl a en utvidgad lista över produkter som Iran ej tillåts köpa och sälja samt frysning av iranska tillgångar utomlands.  

Med denna skärpning vill säkerhetsrådet markera sitt tydliga krav till Iran att uppphöra med den urananrikning, som befaras vara en del av landets kärnvapenprogram. 

Beslutet föregicks av utdragna diskussioner, då USA och EU fick göra eftergifter gentemot Ryssland och Kina, som har starka ekonomiska intressen i Iran. 

Se även
UN News Centre 24 March 2007
Security Council Press Release SC/8980
Security Council Meeting S/PV.5647, 24 March 2007
IAEA, In Focus: IAEA and Iran   


FN:s klimatpanel  - en skarp varning till världens makthavare

FN:s klimatpanel - the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - presenterade sin andra rapport under ett möte i Paris den 2 februari 2007. Den kommer att följas av ytterligare tre rapporter i år.  

Närmare 3000 forskare har lämnat bidrag till rapporten, där det konstateras att det är människan som med största sannolikhet ligger bakom den globala uppvärmningen. Vår förbränning av kol och olja håller på att påverka klimatet, och det är extremt osannolikt att naturliga förändringar förklarar varför temperaturen stiger, glaciärer smälter och världens hav stiger.  

Detta är något man känt till länge - men nu har man lyckats klarlägga sambandet mellan vår livsstil och klimatförändringarna och utarbetat metoder för att utforma framtidsscenarier.  

Rapporten bekräftar, att det nu är bråttom med globala åtgärder, och den ger en tydlig signal till världens beslutsfattare, att det är nödvändigt med genomgripande åtgärder för att förändra vår livsstil. 

Sammandrag av rapporten Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Se även 
IPCC online reports
IPCC official web site
DagDok: Miljöfrågor och hållbar utveckling


Jan Eliasson utsedd till FN:s speciella sändebud i Sudan

Jan Eliasson, har utsetts av FN:s avgående generalsekreterare Kofi Annan till FN:s speciella sändebud i Sudan med uppgift att förhandla fram en fredlig lösning på konflikten i Darfur.

Se
UN News Centre
UN News Focus: Sudan


Kofi Annan avgår efter 10 år som FN:s generalsekretare

På sin sista presskonferens som FN:s generalsekretarare beskrev Kofi Annan misslyckandet att stoppa kriget i Irak som det svåraste ögonblicket under hans tioåriga ämbetsperiod. 

Andra misslyckanden som drabbat honom personligen hårt var kritiken mot FN i samband med olja mot mat-programmet samt attentatet i Baghdad, där flera höga FN-tjänsemän miste livet. 

Han underströk att det fanns mycket i organisationens arbete som har varit framgångsrikt såsom kampen för mänskliga rättigheter och strävan att nå social och ekonomisk utveckling enligt de riktlinjer som formulerats i FN:s millenniemål.  

Kofi Annan avgår nu efter 40 år i FN:s tjänst, men han kommer att följa uvecklingen i världen och fortsätta att arbeta med frågor som situationen i Afrika, mänskliga rättigheter och hotet mot den globala miljön. 

Kofi Annans sista presskonferens som FN:s generalsekreterare, se UN News Centre,  Press Conferences, 19 December 2006


Säkerhetsrådet godkänner möjligheten att överklaga registrering på FN:s sanktionslista

Enligt resolution 1730 enhälligt antagen i FN:s säkerhetsråd den 19 december införs nu ett överklagandeförfarande för personer som registrerats på FN:s sanktionslista. Individer eller grupper ska kunna lägga fram sitt fall inför en enhet i sekretariatet, där informationen granskas, innan det slutgiltiga avgörandet sker i en särskild panel. 


Sydkorean utsedd till FN:s åttonde generalsekreterare

FN:s generalförsamling har genom acklamation utsett Ban Ki-Moon, Sydkoreas utrikesminister, som enhälligt nominerats av säkerhetsrådet, till FN:s åttonde generalsekreterare att efterträda Kofi Annan från 1 januari 2007 för en period av fem år. 

Se 
UN New Centre, 13 October 2006
UN New Focus: Secretary-General Designate
General Assembly document A/61/L.3


FN:s 61:a generalförsamling inledd

Tisdagen den 12 september inleddes FN:s 61:a generalförsamling. Ny ordförande efter Jan Eliasson är ambassadör Sheikha Haya Rashed Al Khalifa från Bahrain - den första kvinnan på denna post sedan 1969 och den tredje kvinnan någonsin.

Viktiga frågor på dagordningen är en fortsatt reformering av FN-organisationen, kampen mot internationell terrorism samt åtgärder för att bekämpa fattigdom och förbättra kvinnors ställning. 

Se
United Nations General Assembly 61st Session
Provisional Agenda
GA President
GA President Acceptance Speech


FN ställer krav på vapenvila i Libanon

Den 14 augusti antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1701, som kräver en fullständig vapenvila mellan Israel och Hizbollah och en förstärkning av FN:s fredsbevarande operation i Libanon - UNIFIL - från 2000 till 15000 man. Samtidigt skall den Libanons regeringen placera ut 15000 soldater i södra Libanon. 

Se även: 
UN News Centre, News Focus - The Middle East
UNIFIL Mandate


Kvinna vald till ordförande i FN:s generalförsamling

Till ordförande i FN:s 61 generaförsamling, som inleds den 12 september, har valts ambassadör Haya Rashed Al-Khalifa från Bahrain. Det är tredje gången i generaförsamlingens historia som denna post innhas av en kvinna.

Se 
UN PressRelase GA1047


Nytt människorättsråd inrättas

Genom ett historisk beslut antog FN:s generalförsamling den 15 mars en resolution om inrättandet av ett nytt människorättsråd. 


Internationella året mot ökenutbredning

Enlig generalförsamlingens resolution A/Res/58/211 proklamerar FN 2006 som det internationella året mot ökenutbredning. Syftet är att uppmärksamma ökenspridningens hot mot mänskligheten. Den förorsakar klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald och landyta och påverkar levnadsförhållandena för miljontals människor i en mängd länder.

Med FN:s konvention mot ökenspridning United Nations Convention to Combat Desertification som riktmärke verkar Förenta Nationerna tillsammans med andra organisationer och myndigheter för en hållbar utveckling i de drabbade områdena.

För mer information om hållbar utveckling, se DagDok: Miljöfrågor och hållbar utveckling.


FN-beslut om fredsbyggande kommission

FN:s generalförsamling (General Assembly resolution 60/180) och säkerhetsrådet (Security Council resolutions 1645 och 1646) har röstat för att inrätta en fredsbyggande kommission - United Nations Peacebuilding Commission - som ska hjälpa länder att bygga fred och försoning efter en konfliktsituation.  

Kommissionen ska fungera som ett rådgivande organ till säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala rådet, generalsekreteraren och medlemsländerna.

Kommissionens 31 medlemmar får följande sammansättning: sju av medlemsstaterna i säkerhetsrådet varav de fem permanenta, sju medlemsstater i ECOSOC, fem av de länder som bidrar mest till FN:s budget respektive missioner samt ytterligare sju länder, som välja av generalförsamlingen och som har erfarenhet av återuppbyggnad efter konflikter.

Se: UN Press Release GA/10439.


UNICEF publicerar rapporter om barns situation ett år efter tsunami

Building back better är en är en årsöversikt över UNICEF:s insatser för barnen i den områden, som drabbades av tsunamin. Den finns tillgänglig i fulltext på UNICEF:s officiella hemsida.

UNICEF Tsunami Relief Study. The view of affected children on their lives and the tsunami relief effort bygger på en intervjuundersökning bland barn i drabbade områden i Thailand, Indonesien, Sri Lanka och Indien. Den finns som powerpointpresentation på UNICEF:s officiella hemsida.


UNICEF lanserar ny rapport om barn i muslimska länder

UNICEF lanserar i samarbete med the Organization of the Islamic Conference (OIC) och the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (SESCO) en rapport om barn i muslimska länder Investing in the Children of the Islamic World. I denna rapport granskas situationen för barnen i 57 muslimska länder, här beskrivs de framsteg som gjorts inom hälsovård, utbildning och det rättsliga skyddet av barn samt identifieras nödvändiga åtgärder för att förbättra barnens villkor. Rapporten finns tillgänglig i fulltext på UNICEF:s sida FOCUS: CHILDREN & ISLAM

För mer information om UNICEF:s verksamhet, rapporter och dokument, se DagDok: UNICEF.


FN-dagen den 24 oktober, 2005

Årets firande av FN-dagen uppmärksammar FN:s 60-årsjubileum.

Dokument, rapporter, kalendarium och länkar till radio- och webbsändningar från FN-högkvarteret finns på FN:s jubileumssida:


FN-konvention mot korruption

FN:s konvention mot korruption - United Nations Convention against Corruption - trädde i kraft den 14 december 2005, tre månader efter det att 30 stater tillträtt den.  


Fem nya medlemmar invalda i säkerhetsrådet från 2006

Generalförsamlingen har röstat om nya medlemmar till de roterande platserna i FN:s säkerhetsråd. Ghana, Kongo, Peru, Qatar och Slovakien har valts in för en tvåårsperiod med start den 1 januari 2006. 

Se UN press release GA/10401 från 10 oktober 2005.
För information om medlemmar i säkerhetsrådet, se DagDok: Säkerhetsrådet.


Nobels fredpris till IAEA och dess chef

Nobels fredspris tilldelas i år atomenergiorganet IAEA och dess chef Mohamed ElBaradei för arbetet med att försäkra att kärnenergi inte används för militära ändamål utan endast i fredliga syften på säkrast möjliga sätt. I motiveringen understryks även ElBaradeis insatser som en orädd förespråkare för ickespridningsavtalet.  

För mer information om IAEA och dess dokumentation, se DagDok: IAEA.  


FN-samordnare för insatser mot fågelinfluensa

FN:s gerenaralsekretarare har utsett Dr David Nabarro, medicinsk expert vid WHO, till FN:s samordnare för insatser i kampen mot fågelinfluensan.  

WHO:s rekommendationer för internationella och nationella åtgärder för att förhindra spridning av fågelinfluensan finns publicerat i ett strategidokument Responding to the avian influenza pandemic threat. Recommended strategic actions.


FN:s generalförsamling antog ett slutdokument från toppmötet

FN:s generalförsamling antog den 15 september slutdokumentet 2005 World Summit Outcome det nyligen avslutade toppmötet. Det är ett historiskt dokument, där världens ledare godkänt de stora dragen i Kofi Annans reformförslag. Dokumentet innehåller bl a beslut om bildandet av ett råd för mänskliga rättigheter samt en fredsbyggande kommission, det bekräftar millenniemålen och understryker FN:s roll i kampen mot terrorism. Det innehåller också ett tydligt erkännande från samtliga medlemsstater i FN, att det finns ett kollektivt ansvar för att skydda civilbefolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

Den föreslagna reformen av säkerhetsrådet möttes av enighet om principen men inte i detaljer. Slutdokumentet förbinder medlemmarna att fortsätta att verka för beslut i frågan.


Slutrapport i utredningen om olja mot mat-programmet

Utredningen om FN:s olja mot mat-program lämnade sin slutrapport The Management of the Oil-for-Food Programme till säkerhetsrådet den 7 september.

Den kommitté, som genomfört utredningen, The Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil-for-Food Programme. har undersökt hur programmet administrerats och genomförts och granskat anklagelserna om mutor av FN-tjänstemän och entreprenörer.  

Rapporten slår fast, att FN saknat ett tillräckligt nätverk av kontroller och revision för att administrera ett program av den här storleken och att det förekommit korruption såväl bland högre tjänstemän som i fält.

Rapporten friar generalsekreterare Kofi Annan från anklagelser om oetiskt agerande men kritiserar honom för allvarliga administrativa brister. Se UN Press Release SC/8492.

För mer information om FN:s olja mot mat-program, se The United Nations Oil-for Food Programme


Toppmöte i New York den 14-16 september 2005

Den 14-16 september 2005 samlas världens ledare till ett toppmöte vid FN-högkvarteret i New York - The 2005 World Summit. Det är det största toppmötet någonsin, som väntas samla över 170 av världens ledare till överläggningar om frågor som berör utveckling, säkerhet, mänskliga rättigheter och FN-organisationens reformering. 

Agendan bygger på de förslag, som lagts fram av generalsekreteraren i hans rapport In Larger Freedom.


Jan Eliasson vald till ordförande för FN:s 60:e generalförsamling

Jan Eliasson, Sveriges ambassadör i Washington, har utsetts till ordförande för FN:s generalförsamling. Uppdraget inleds den 1 september 2005 och löper på ett år. Jan Eliasson har tidigare bland annat varit kabinettssekreterare och FN-ambassadör samt tjänstgjort som undergeneralsekreterare vid FN med ansvar för katastrofbistånd och humanitära frågor. 

Det formella tillträdet sker när generalförsamlingen samlas i New York för 60:e gången, i samband med FN-toppmötet om millenniemålen den 14?16 september.

Se United Nations Press Release GA/10355 från 13/06/2005.

Intervju med Jan Eliasson i UN Chronicle, Number 3 2005.


Kofi Annans rapport om FN:s reformering

Den 21 mars presenterade FN:s generalsekreterare en rapport om FN:s reformering In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All

I den 64 sidor länga rapporten finns flera genomgripande förslag till reformer som t ex en utvidgning av säkerhets-
rådet och en förstärkning av de fredsbevarande insatserna, inrättande av ett Människorättsråd, som ska ersätta FN:s människorättskommission samt en effektivisering av generalförsamlingen.

Syftet med reformerna är att stärka FN-organisationen och öka dess framtida trovärdighet och relevans.

Innan några förändringar kan träda i kraft, måste de godkännas av världens ledare vid FN-toppmötet i New York i september - 2005 World Summit - och sedan av generalförsamlingen.

En sammanfattning av rapporten finns i UN Press Releases.


Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet om klimatförändringar trädde i kraft den 16 februari. 128 länder har hittills ratificerat protokollet. 

Syftet är att bekämpa klimatförändringar genom en internationell överenskommelse om att minska utsläppen av vissa växthusgaser, som bidrar till den globala uppvärmningen. 

Mer information finns i UN Press Release SG/SM/9721 från 16 februari 2005

Protokollet i sin helhet med aktuell status finns i databasen United Nations Treaty Collection online.


FN:s rapport om övergrepp mot civilbefolkningen i Darfur

Genom säkerhetsrådet resolution 1564 (2004) upprättades en Internationell undersökningskommission för att utreda övergreppen mot civilbefolkningen i Darfurregionen i Sudan. Den 1 februari 2005 offentliggjordes Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, som finns i fulltext via FN:s officiella hemsida.